ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ VĂN PHÒNG

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Kính gửi:

-         Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã Ninh Hòa;

-         Hội đồng thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện công văn số 533/PGDĐT-THTĐ ngày 12/10/2015 của Phòng GDĐT Ninh Hòa về Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua năm học 2015-2016;

Qua phát động thi đua và kết quả Hội nghị Cán bộ, công chức vào ngày 16/10/2015, Tổ văn phòng đăng ký thi đua năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ

- Tên tập thể: TỔ VĂN PHÒNG

- Tổng số nhân viên: 7/4 nữ (Kế toán : 1/1 nữ, Y tế: 1/1 nữ, Phục vụ: 2/2 nữ, Bảo vệ: 3/0 nữ )

- Trình độ chuyên môn:

+ Kế toán: cao đẳng        (Trên chuẩn: 01/07, tỷ lệ: 14,3%)

+ Y tế: trung cấp              ( Đạt chuẩn: 01/7, tỷ lệ : 14,3%  )

+ Bảo vệ, phục vụ: Chưa qua đào tạo  ( Dưới chuẩn: 5/7, tỷ lệ: 71,4%)      

     - Ứng dụng công nghệ thông tin:

     + Số máy vi tính:  02

     + Sử dụng phần mềm:  Pmis, dinh dưỡng, kế toán, công sản.

- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động của tổ

+ Tập thể tổ đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

- Khó khăn:

+ Công tác y tế học đường còn gặp khó khăn, kinh phí dành cho mua trang thiết bị cho y tế còn hạn chế.

      +  Kế toán kiêm văn thư do công việc nhiều nên rất chật vật về thời gian.

 

 

II. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Tiêu chuẩn

NỘI DUNG

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

I

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1

Đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Tổ chức nhân viên tổ đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm đương đạo đức Hồ Chí Minh.

II

Công tác quản lý của nhà trường

1

Tổ chức bộ máy của tổ và hoạt động có hiệu quả.

- Bộ máy của tổ có: Tổ trưởng và các thành viên trong tổ.

2

Tổ có xây dựng  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch tháng, tuần và có đánh giá được kết quả thực hiện.

- Tổ trưởng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch tháng, tuần và có đánh giá kết quả thực hiện được.

3

Thực hiện việc đánh giá xếp loại CNV theo quy định.

Tổ chức đánh giá nhân viên của tổ hàng tháng theo quy định.

4

Thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định; thực hiện đúng nguyên tắc tài chánh.

- Bộ phận kế toán, y tế  thiết lập và thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của công văn 975/SGD&ĐT- GDMN.

-  Bộ phận kế toán thực hiện đúng các quy định về thu, chi tài chính; đảm bảo thu đúng, thu đủ và chi đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

5

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ của từng bộ phận để phục vụ công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch;

- Thực hiện hồ sơ lưu trữ đúng quy định.

II.

Thực hiện quản lý các hoạt động giáo dục

 

 

 

1

Đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ và an toàn tâm lý,  không xảy ra bệnh dịch.

- Thực hiện việc kiểm tra ATTP theo qui trình kiểm thực 3 bước và thực hiện việc chế biến thức ăn theo nguyên tắc 1 chiều.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và an toàn tâm lý cho trẻ 100%.

2

Nhẹ cân dưới  7 %

Nhẹ cân dưới  7 %

3

Thấp, còi dưới  8%

Thấp, còi dưới  8%

IV

Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

1

100% nhân viên không vi phạm phạm đạo đức nhà giáo, nội quy của nhà trường (nếu có vi phạm tiêu chí này không được tham gia xét thi đua)

100% nhân viên không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm đạo đức nhà giáo .

V

Cơ sở vật chất

1

Môi trường sân vườn trường đạt “xanh – sạch – đẹp”.

100% tổ viên tham gia vệ sinh toàn trường do Công đoàn trường tổ chức.

VI

Các hoạt động khác

VII

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

1

Cập nhật thông tin của tổ lên website của trường 01 lần/tuần

Đảm bảo cập nhật thông tin của tổ lên website của trường 01 lần/tuần

VIII

Chế độ thông tin 2 chiều và hội họp.

1

Nộp báo cáo đúng thời gian. (nếu chậm 1 lần trừ 0,5 điểm)

Nộp báo cáo đúng thời gian.

2

Tham gia họp đầy đủ. (nếu vắng không lý do 1 lần trừ 0,25 điểm)

Tham gia họp và sinh hoạt tổ đầy đủ

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Toàn thể các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ tại trường.

- Triển khai thực hiện tốt các quy định theo Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Thực hiện trang Website của trường để cập nhật kịp thời các thông tin của tổ.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính, các khoản thu chi trong nhà trường, quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, chính xác.

IV. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016

(Có danh sách kèm theo)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments