DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

 

TT

Danh mục

Chức vụ

Danh hiệu thi đua 2014-2015

Đăng ký Danh hiệu thi đua 2015-2016

Đề nghị cấp khen

A.

TẬP THỂ

 


 

B.

CÁ NHÂN

1.                   

Nguyễn Thị Thu Thanh

Kế toán

LĐTT

LĐTT

 

2.                   

Đặng Thị Ngọc Yến

Y tế

LĐTT

LĐTT

..

3.                   

Ngô Thị Lưu Diễm

Phục vụ

LĐTT

LĐTT

 

4.                   

Nguyễn Thị Bích Trâm

Phục vụ

LĐTT

LĐTT

 

5.                   

Ông

Nguyễn Hiến

Bảo vệ

LĐTT

LĐTT

 

6.                   

Ông

Lê Quang Minh

Bảo vệ

LĐTT

LĐTT

 

 Tổng cộng danh sách có:

-Cá nhân Lao động Tiến tiên tiến: 6 cá nhân

 

                                                                            

Comments