KÊ HOẠCH THÁNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

 

1. Chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường mầm non"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

2. Công tác khác

- Kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè

- Trang trí lớp tạo góc tuyên truyền.

- Tổng vệ sinh trường lớp.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần

Nội dung công việc

 Thời gian

Người thực hiện

Kết

quả

 

I

3-7/8

- Vệ sinh, trang trí lớp

- Kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 

- Tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè

4 - 17/8

5/8

4 - 8/8

8 - 9 /8

GV

GV

GV


GV

 

II

10-14/8

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường Mầm non"

10 - 14 /8

GV

 

- Thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

12/8

GV

 

   

  

III

17-21/8

- Chuẩn bị cho trường kiểm tra trang trí lớp đầu năm

- Tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè

18/8


19/8

GV


GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

21/8

GV

 IV

24 - 28 /8

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường Mầm non" GV:Lam, Uyên, Oanh


TT+TP

 

- Tổng vệ sinh trường, lớp chuẩn bị năm học mới

26-27/8

    GV

 

                                                                               

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

            1. Chuyên môn

- Thực hiện chủ đề "Trường mầm non"

- Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân".

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 1.

- Kiểm tra nề nếp lớp: 4 tuổi A,B,C,D,

- Kiểm tra sổ kế hoạch lớp 4 tuổi  A,B,C,D

- Kiểm tra tổ chức hoạt động giáo dục 3 GV: Sương, Lam, Oanh

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Vui hội trung thu"

- Tham gia "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

- Tựu trường

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cho các cháu của lớp.

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Cập nhật sổ theo dõi.

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Trường Mầm Non”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

31/8- 4/9

Học sinh tựu trường

Sáng 31/8;4/9

GV

 

Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú

31/8

GV

 

Tham gia ngày hội “Bé vui đến trường”

Sáng 5/9

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

4/9

GV

 

 

II

7-11/9

Ổn định nề nếp, thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

7/9-1/10

GV

 

Tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình "Vui hội trung thu"

11- 24/9

GV

 

 

III

14-18/9

Cân đo chấm biểu đồ và khám sức khỏe lần 1 cho HS

14-18/9

GV

 

Kiểm tra nề nếp các lớp: 4 A,B,C,D

14-16/9

  TT + TP

 

Họp PHHS đầu năm

19/9

GV

 

Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh

22-26/9

GV

 

IV

21-25/9

 

 

 

Sinh hoạt chuyên môn trường (sáng GV1, chiều GV2)

25/9

GV

 

Tham gia duyệt chương trình “Vui hội trung thu

Chiều 24/9

GV

 

Dự hoạt động tổ chức giờ ăn lớp 4 tuổi A,B,D

22-23/9

TT + TP

 

Duyệt kế hoạch giáo dục lớp 4 tuổi B

21/9

TP

 

Dự hoạt động tổ chức giờ ăn lớp 4 tuổi B,D

23/9

TT + TP

 

Tham gia sinh hoạt chuyên môn trường

24/9

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề 2 của 4 tuổi A,B,C,D  

24- 25/9

TT + TP

 

 

V

28/9-2/10

Kiểm tra tổ chức hoạt động giáo dục 3 GV: Sương, Lam, Oanh

28,30/9

TT

 

Họp Hội đồng sư phạm, Tổ chức Ngày pháp luật

3/10

Toàn trường

 


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

            1. Chuyên môn

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình" GV: Oanh, Hồng Diễm, Lam, Chi

- Thực hiện chủ đề "Bản thân"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Tham gia chuyên đề "Phát triển thể chất".

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 4 tuổi A,B,C,D

- Dự giờ tiết dạy: Son, Uyên, Lam.

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non", "Bản thân"

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ.

- Tham gia hội nghị cán bộ công chức cấp trường.

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Bản thân”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

 

I

5-9/10

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Dự hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng lớp 4 tuổi A

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp 4 tuổi A,B,C,D

- Dự giờ hoạt động giáo dục 1 giáo viên: Son

5/10

7/10

6-7/10

 

 

 9/10

GV

TT

TT+ TP

 

 

 TP

 

 

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non"

- Thực hiện chủ đề “ Bản thân”

2/10

5-30/10

GV

GV

 

II

12-16/10

- Làm đồ chơi tự tạo chủ đề "Bản thân"

- Dự giờ hoạt động giáo dục lớp 2 giáo viên: Uyên, Lam

5-31/10

12,14/10

GV

TT

 

 

- Dự hoạt động chăm sóc nuôi 4 tuổi B

13/10

 

TP

 

 

- Duyệt kế hoạch chủ đề : “Gia đình” lớp 4 tuổi A,C

- Hội nghị CBCC cấp tổ

14-15/10

 

15/10

TT + TP

 

GV

 

- Tham gia hội nghị cán bộ công chức cấp trường.

16/10

GV

 

III

19-23/10

- Dự hoạt động nuôi dưỡng lớp 4 tuổi C

20/10

TT

 

- Tham gia chuyên đề: PTTC

- Duyệt kế hoạch chủ đề “ Gia đình” lớp 4 tuổi B,D

23/10

22-23/10

GV

TT + TP

 

 

IV

26-30/10

- Dự hoạt động nuôi dưỡng lớp 4 tuổi D

29/10

TT

 

- Báo cáo tháng

27/10

TT

 

- Sinh hoạt chuyên môn

- Đóng chủ đề “ Bản thân”

- Đánh giá cuối chủ đề “ Bản thân”

28/10

30/10

30/10

GV

GV

GV

 

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

            1. Chuyên môn

- Tổ chức chuyên đề LQVH

- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: Gia đình.

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp, hoạt động vệ sinh, ăn: 4 tuổi A,B,C,D.

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp"

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình".

2. Công tác khác

- Tham gia “ Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Bản thân”

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần

Nội dung công việc

 Thời gian

Người thực hiện

Kết

quả

 

I

2-6/11

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề “Gia đình”

2/11

2-27/11

GV

GV

 

- Làm đồ chơi chủ đề “ Nghề nghiệp”

3/11

GV

 

- Kiểm tra trang trí, góc tuyền truyền, HĐ vệ sinh lớp  4 tuổi A

5/11

TT

 

- Tham gia “ Hội thi thục hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”

- Kiểm tra trang trí, góc tuyền truyền, HĐ ăn lớp 4 tuổi B

6/11

 

6/11

GV

 

TP

 

 

 

II

9-13/11

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường (năng lực)

11/11

GV

 

- Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường (Thực hành)

12-17/11

GV

 

 

      III

16-20/11

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

19/11

GV

 

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

 

20/11

18/11

GV

GV

 

 

IV

23-27/11

- Tổ chức chuyên đề LQVH

- Duyệt chủ đề "Nghề nghiệp" GV: Son, Uyên, Chi, Oanh.

25/11

23/11

 

TT + TP

 

 

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình"

27/11

GV

 

- Báo cáo tháng.

27/11

GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

26/11

     GV

 


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

            1. Chuyên môn

- Tham gia chuyên đề hoạt động ngoài trời

- Kiểm tra, đánh giá trang trí, góc thiên nhiên, góc tuyên truyền 4 lớp

- Cân, đo theo dõi biểu đồ lần 2.

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Động vật".

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Nghề nghiệp", “ Động vật”

- Đánh giá cuối chủ đề "Nghề nghiệp"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Dự hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục.

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội".

- Làm đồ dùng, đồ chơi PTTC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần

Nội dung công việc

 Thời gian

Người thực hiện

Kết

quả

 

I

30/11-4/12

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề "Nghề nghiệp"

- Làm đồ dùng, đồ chơi PTTC

1/12

1-26/12

 

1-5/12

GV

GV

 

GV

 

- Kiểm tra đánh giá trang trí, góc thiên nhiên, góc tuyền truyền 4 lớp

2-3/12

 

TT+TP

 

- Tham gia chuyên đề hoạt động ngoài trời

4/12

GV

 

II

7-11/12

- Cân đo, chấm biểu đồ lần 2

10/12

GV

 

- Dự hoạt động giáo dục 2 giáo viên: Chi, Son

9-10/12

TT

 

- Tham gia đi tham quan nhà bia 3 lớp

17/12

GV

 

      III

14-18/12

- Duyệt kế hoạch chủ đề"Động vật": Hồng Diễm

- Kiểm tra hoạt động vệ sinh, ăn lớp 4 tuổi A, B, C

18/12

19/12

TP

 TT+TP 

 

- Dự hoạt động giáo dục 1 giáo viên: Uyên

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

18/12

 

TT

    GV

 

IV

21-25/12

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

22/12

GV

 

- Kiểm tra hoạt động vệ sinh, ăn lớp 4 tuổi D

23/12

TT

 

- Đánh giá cuối chủ đề "Nghề nghiệp"

25/12

    GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

31/12

    GV

 

V

28/12-01/01

- Thực hiện chủ đề "Động vật"

28/12-23/1

GV

 

- Báo cáo tháng.

31/12

GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

31/12

GV