Thành viên tổ 5 tuổi năm học 2012 - 2013

TẬP THỂ TỔ 5 TUỔI
 
 

Stt

Họ và tên giáo viên

Năm sinh

Trình độ chính trị

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin học

1

Trần Thị Hồng (Tổ trưởng)

1974

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

2

Nguyễn Tấn Nhật Phương

1983

 Đảng viên

ĐHSPMN

C. chỉ A

3

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

1985

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

4

Phạm Thục Uyên

1981

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

5

Phạm Thị Hồng Mơ

1984

 

CĐSPMN

C. chỉ A

6

 

 

7

 

 

8

Phan Thị Vương

 

 

Lê Thị Thanh Xuân

 

 

Lê Thị Hồng Hạnh

1985

 

 

1982

 

 

1985

 

CĐSPMN

 

 

CĐSPMN

 

 

CĐSPMN

C. chỉ A

 

 

C. chỉ A

 

 

C. chỉ A