THÀNH VIÊN TỔ

 DANH SÁCH  TỔ 5 TUỔI 


STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dạy lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Ngọc Lý

26/3/1922

ĐHSPMN

5 tuổi A

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tấn Nhật Phương

17/9/1983

ĐHSPMN

5 tuổi A

Tổ viên

3

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

ĐHSPMN

tuổi B

Tổ viên

4

Lê Thị Hồng Hạnh

11/01/1985

ĐHSPMN

5 tuổi B

Tổ viên

 chính trị

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin họcComments