KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TỔ 5 TUỔI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ

NĂM HỌC 2015 -2016

Tháng

Nội dung chuyên đề

Hình thức tổ chức

Người thực hiện

 

11/2015

Tổ chức chuyên đề phát triển nhận thức (LQVT)

Thao giảng rút kinh nghiệm

Nguyễn Tấn Nhật Phương

1/2016

Tổ chức chuyên đề LQVH

Thao giảng rút kinh nghiệm

 

Nguyễn Thị Ngọc Lý

3/2016

Tổ chức chuyên đề phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

Thao giảng rút kinh nghiệm

 

Lê Thị Hồng Hạnh

 


Comments