KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ MG 5 TUỔI

            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

     Ninh Hưng, ngày    tháng 9   năm 2015                 

 KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

năm học 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-MNNHg ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Trường mầm non Ninh Hưng về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2014 – 2015,

Tổ Mẫu giáo 5 tuổi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ năm học 2014 - 2015 như sau:

I. Mục đích

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

            II. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả giáo viên của tổ.

Số lượng giáo viên tham gia: 4 người.

III. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

            1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên

Theo nội dung bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

- Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non.

- Hướng dẫn tổ chức chơi ngoài trời.

- Giao tiếp với trẻ mầm non.

- Hỗ trợ trẻ tự kỷ ở trường mầm non hòa nhập.

- Quan sát, đánh gía và lập kế hoạch trong giáo dục mầm non.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

              Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tại địa phương theo năm học. Theo nội dung và kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm các chuyên đề sau:

+ Những nội dung cơ bản và mới trong dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XVII của Đảng.

+ Những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

+ Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

+ Kết quả nổi bật trong chuyến thăm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

+ Kết quả năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.

          3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/giáo viên.

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.

Căn cứ vào nhu cầu của cá nhân, giáo viên lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên, Nhà trường lựa chọn các mô đun sau để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên:

Yêu cầu bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Phân phối thời gian

(Đơn vị tính: tiết học)

Tự học

Tập trung

Lí thuyết

Thực hành

I.Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên

MN18

Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi

1. Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi;

2. Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu, nội dung, thiết kế hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch;

3. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ.

Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi; cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu, nội dung, thiết kế hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch và thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi. Hướng dẫn giáo viên mầm non lập được kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần, ngày theo chương trình giáo dục mầm non

9

6

 

II.Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên

MN27

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông

1. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu;

2. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm;

3. Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông;

4. Thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép.

Mô đun thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thong, gồm: thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm; thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông; thực hành thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép. Giúp giáo viên mầm non biết thiết kế được các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

9

6

 

III.Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên

MN32

Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

1. Khái niệm về giáo án điện tử;

2. Vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non;

3. Thiết kế  giáo án điện tử;

4. Sử dụng giáo án điện tử;

5. Thực hành thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.

Mô đun thiết kế và sử dụng giáo án điện tử, khái niệm về giáo án điện tử; vai trò của giáo án điện tử trong đổi mới giáo dục mầm non, thực hành thiết kế và sử dụng  giáo án điện tử. Giúp giáo viên mầm non biết  cách thiết kế và sử dụng được giáo án điện tử

 

 

 

IV.Tăng cường năng lực quản lí lớp/ trường của giáo viên

MN37

Quản lí  nhóm/ lớp học mầm  non

1.  Khái quát chung về quản lí lớp học;

2.  Mục tiêu quản lí lớp học;

3.  Nguyên tắc quản lí lớp học;

4. Nội dung quản lí lớp học (trẻ, cơ sở vật chất);

5. Phương pháp quản lí nhóm/ lớp học mầm  non.

Mô đun cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lí  nhóm/lớp trong trường mầm  non, nội dung chủ yếu: khái quát chung, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lí nhóm/ lớp học trong trường mầm  non. Trang bị cho giáo viên mầm non kĩ năng quản lí nhóm/ lớp học trong trường mầm non

9

6

 

Tổng cộng: 4 mô đun

V. Hình thức, phương pháp, thời gian bồi dưỡng

1. Hình thức bồi dưỡng: Thông qua các lớp tập huấn; thông qua tự học của giáo viên; thông qua sinh hoạt chuyên môn trường, tổ chuyên môn, nhóm…

2. Phương pháp bồi dưỡng: Tổ chức thực hành; kết hợp các hình thức nghe giảng, thảo luận; đảm bảo 70% thời lượng bồi dưỡng dành cho việc trao đổi, thảo luận, thực hành soạn bài, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục.

3. Thời gian bồi dưỡng: từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016.

VI. Khung thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

1.Xây dựng kế hoạch

9/2015

BGH, GV

2. Bồi dưỡng nội dung 1

9/2015 - 4/2016

Tự học kết hợp hướng dẫn thảo luận

Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ mầm non

9/2015

Phan Thị Thanh Chu (hướng dẫn)

Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non

9/2015

Tổ trưởng (học theo tổ)

Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài trời

10/2015

Ngô Như Nguyên (hướng dẫn)

Giao tiếp với trẻ mầm non

10/2015

Tổ trưởng (Học theo tổ)

Hỗ trợ trẻ tự kỷ ở trường mầm non hòa nhập

11/2015

Tổ trưởng (Học theo tổ)

Quan sát, đánh giá và lập kế hoạch trong giáo dục mầm non

11/2015

Ngô Như Nguyên (hướng dẫn)

3. Bồi dưỡng nội dung 3

9/2015 - 4/2016

Tự học kết hợp hướng dẫn thảo luận

MN 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi

10/2015

Phan Thị Thanh Chu (hướng dẫn)

MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông.

12/2015

- Ngô Như Nguyên (hướng dẫn)

- Tổ trưởng (học theo tổ)

MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

1/2016

- Nguyễn Thị Ngọc Lý (hướng dẫn)

-  Tổ trưởng (học theo tổ)

MN 37:  Quản lí  nhóm/ lớp học mầm  non

3/2016

- Ngô Như Nguyên (hướng dẫn)

- Tổ trưởng (học theo tổ)

4. Kiểm tra, giám sát

9/2015 – 4/2016

BGH, Tổ trưởng

5. Đánh giá kết quả nội dung 1

12/2015

BGH, tổ trưởng

6. Nghiệm thu, đánh giá kết quả nội dung 3

11/2015- 5/2016

BGH, Tổ trưởng

MN 18

11/2015

 

MN 27

1/2016

 

MN 32

2/2016

 

MN 37

 4/2016

 

7. Tổng hợp kết quả, báo cáo

5/2016

Phó hiệu trưởng

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết

5/2016

Hiệu trưởng

 

Trên đây là quy định về khung thời gian, với mỗi công việc cụ thể, nhà trường sẽ hướng dẫn chi tiết.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng

- Lập kế hoạch tổ chức học tập trung theo tổ (dựa vào kế hoạch của trường).

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức học tập trung theo tổ; biên bản tổ chức học cần thể hiện các nội dung: ý kiến trao đổi, thảo luận, thắc mắc của các giáo viên, ý kiến thống nhất. Hồ sơ của tổ gồm có: sổ kế hoạch BDTX của tổ; sổ biên bản học tập trung.

- Thực hiện đánh giá kết quả học của giáo viên trong tổ

.2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Giáo viên của tổ; (để thực hiện)

- Lưu: hồ sơ.


 

 

 

 


Comments