DANH SACH ĐĂNG KÝ MOODDUN BDTX

         

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ MÔ ĐUN BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

 
  • Stt

   Họ và tên

   Chức vụ

   Mô đun đăng kí

   Mô đun

   3

   Mô đun 9

   Mô đun

   23

   Mô đun

   34

   1

   Trần Thị Hồng

   Tổ trưởng

   x

   x

   x

   x

   2

   Nguyễn Tấn Nhật Phương

   Giáo viên

   x

   x

   x

   x

   3

   Phạm Thị Hồng Mơ

   Giáo viên

   x

   x

   x

   x

   4

   Phan thị Vương

   Giáo viên

   x

   x

   x

   x

   5

   Ngô Thị Bích Chi

   Giáo viên

   x

   x

   x

   x

   6

   Lê Thị Hồng Hạnh

   Giáo viên

   x

   x

   x

   x