Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ 5 tuổi năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỔ 5 TUỔI                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ 5 TUỔI

NĂM HỌC 2015-2016

 

Thời gian

Nội dung

Ngày sinh hoạt

9/2014

- Thảo luận cách xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

- Triển khai công tác chuyên môn tháng 9

10/9

- Thảo luận thực hiện chương trình tháng 9

-  Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 9, triển khai công tác tháng 10)

Chiều 24/9

10/2014

- Thảo luận tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ

- Học BDTX bài 1: Hướng dẫn thực hiện tích hợp trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường mầm non

 

 Chiều 8/10

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động ngoài trời

- Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 10, triển khai công tác tháng 11)

Sáng 29/10

11/2014

 Tổ chức chuyên đề phát triển nhận thức (LQVT)

Sáng 5/11

 

- Học BDTX MN 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi

- Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 11, triển khai công tác tháng 12)

Sáng 26/11

12/2014

-Học BDTX: Giao tiếp với trẻ mầm non

Chiều

3/12

- Học BDTX MN 27:Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng  lượng tiết kiệm, và giáo dục an toàn giao thông.

- Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 12, triển khai công tác tháng 1)

Sáng 24/12

1/2015

Tổ chức chuyên đề LQVH

7/1

- Học BDTX: Hỗ trợ trẻ tự kỷ ở trường mầm non hòa nhập

- Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 1, triển khai công tác tháng 2+3)

Sáng 28/1

2/2015

- Học BDTX bài: Quan sát, đánh giá và lập kế hoạch trong giáo dục mầm non

 

Chiều

11/2

 

3/2015

-Tổ chức chuyên đề phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

Chiều 3/3

- Thảo luận  BDTX MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

- Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 2+3, triển khai công tác tháng 4)

Sáng 24/3

4/2015

Học BDTX MN 37: Quản lí  nhóm/ lớp học mầm  non

7/4

 

 Rút kinh nghiệm thực hiện chuyên môn (đánh giá công tác chuyên môn tháng 4, triển khai công tác tháng 5)

28/4

5/2015

Thảo luận rút kinh nghiệm các hoạt động chuyên môn của tháng

 

5/5

 Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và theo Quyết định 06/2006/BNV

19/5

 

                                                                   Ninh Hưng, ngày 24 tháng 9 năm 2015

            HIỆU TRƯỞNG                                                                      Tổ trưởng

 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Ngọc Lý

 

Comments