KE HOACH CONG TAC THANG

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ NT, 3 TUỔI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

 

1. Chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường mầm non"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

2. Công tác khác

- Kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè

- Trang trí lớp tạo góc tuyên truyền.

- Tổng vệ sinh trường lớp.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần

Nội dung công việc

 Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

      

       

 

I

3-7/8

- Vệ sinh, trang trí lớp

4 - 17/8

GV

 

- Kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

5/8

 

GV

 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

4 - 8/8

GV

 

- Tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè

8 - 9 /8

GV

 

 

II

10-14/8

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường Mầm non"

10 - 14 /8

 

GV

 

 

 

- Thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

12/8

GV

 

      

III

17-21/8

- Chuẩn bị cho trường kiểm tra trang trí lớp đầu năm

18/8

GV

 

- Tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị hè

19/8

GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

21/8

GV

 

     

IV

24 - 28 /8

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động chủ đề "Trường Mầm non" GV: Vương, Xuân.

"Bé và các bạn" GV: Thoa

25/8

TT

 

TP

 

- Tổng vệ sinh trường, lớp chuẩn bị năm học mới

26-27/8

GV

 

                                                                                           Ninh Hưng, ngày 03 tháng 8 năm 2015

      HIỆU TRƯỞNG                                                                            TỔ TRƯỞNG

 

 

 Phan Thị Thanh Chu                                                                         Trần Thị Hồng                       

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Tổ NT, 3 TUỔI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 BÁO CÁO THÁNG 8/2015

 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 8

1. Chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

- Đã xây dựng kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Đã thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

2. Công tác khác

- Đã kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè

- Trang trí lớp tạo góc tuyên truyền.

- Tổng vệ sinh trường lớp.

          II. Dự kiến tháng 9

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

- Tham gia "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

- Tựu trường

- Thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân".

- Cân đo chấm biểu đồ, khám sức khỏe lần 1.

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.                                                            

KẾ HOẠCH TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

 31/8-5/9

 

 

 

 

II

7-11/9

- Tựu trường

- Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú cho các cháu của lớp

31/8

GV

 

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Ngày hội đến trường của bé"

1/9

GV

 

- Tham gia  "Ngày hội đến trường của bé"

5/9

GV

 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề "Bản thân".

1-11/9

GV

 

- Thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

     7/9

      GV

 

- Tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình "Vui hội trung thu"

7 -

 

 

- Cân đo chấm biểu đồ, khám sức

khỏe lần 1

     11/9

 

 

III

14-18/9

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.                                                                                                                     

14/9

GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

17/9

GV

 

IV

21-25/9

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động chủ đề "Bản thân" GV Hồng, Hạnh;

Chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé" GV: Hoàng Diễm

18/9

TT+TP

 

- Đóng chủ đề "Bé và các bạn"

25/9

GV

 

- Tham gia  "Vui hội trung thu"

25/9

GV

 

V

28/9- 2/10

- Đóng chủ đề "Trường mầm non"

1/10

GV

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Báo cáo tháng

2/10

GV

 

 

                                                                  Ninh Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2015

                                                                                                   TỔ TRƯỞNG

                                                                                    

                                

                                         

 

                                                                                                        Trần Thị Hồng                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 8/2015

 

1. Chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học

- Đã xây dựng kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

- Đã thi cập nhật kiến thức tại cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nha Trang (chiều)

2. Công tác khác

- Đã kiểm tra đồ dùng trong lớp bị hỏng đề xuất sữa chữa.

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè

- Trang trí lớp tạo góc tuyên truyền.

- Tổng vệ sinh trường lớp.

                                                                                                                  

 

                                                                           Ninh Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2015

                                                                                                        TỔ TRƯỞNG

                                                                                    

                                

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                              Trần Thị Hồng                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ NT, 3 TUỔI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

            1. Chuyên môn

- Thực hiện chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn"

- Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân" "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn".

- Thực hiện chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 1.

- Kiểm tra nề nếp lớp: nhà trẻ, 3 tuổi A,B.

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Vui hội trung thu"

- Tham gia "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cho các cháu của lớp.

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Cập nhật sổ theo dõi.

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Trường Mầm Non”,"Bé và các bạn"

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

31/8- 4/9

Học sinh tựu trường

Sáng 31/8;1,3,4/9

GV

 

Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú

31/8

GV

 

Tham gia ngày hội “Bé vui đến trường”

Sáng 5/9

GV

 

 

 

      II

7-11/9

Ổn định nề nếp, thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non"

7/9-1/10

GV

 

Tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho chương trình "Vui hội trung thu"

11- 24/9

GV

 

Làm đồ dùng, đồ chơi cho chủ đề "Bản thân"

7-11/9

GV

 

Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân"

8 - 18/9

GV

 

 

 

III

14-18/9

Cân đo chấm biểu đồ và khám sức khỏe lần 1 cho HS

14-18/9

GV

 

Tập văn nghệ chuẩn bị tổ chức ngày hội Trung thu

14-25/9

GV

 

Kiểm tra nề nếp các lớp: NT, 3tA, 3tB

14-16/9

TT+TP

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

17/9

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề 2 Nhà trẻ, lớp 3tA, 3tB

18/9

TT+TP

 

Họp PHHS đầu năm

19/9

GV

 

 

IV

21-25/9

Kiểm tra tổ chức hoạt động nuôi dưỡng của 3 giáo viên

21-25/9

TT+TP

 

Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh

22-26/9

GV

 

Đóng chủ đề "Bé và các bạn"

 

 

 

 

 

V

28/9-2/10

Kiểm tra tổ chức hoạt động giáo dục 3 GV

28-30/9

TT+TP

 

Thực hiện chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé"

28/9- 23/10

GV

 

Đóng chủ đề "Trường mần non"

1/9

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Báo cáo tháng

 

2/9

GV

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 31 tháng 8 năm 2015

     HIỆU TRƯỞNG                                                                           TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thị Thanh Chu                                                                         Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Tổ NT, 3 TUỔI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 BÁO CÁO THÁNG 9/2015

 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 9

1. Chuyên môn

- Đã thực hiện chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn"

- Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân" "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn".

- Thực hiện chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 2l/tháng

- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 1.

- Kiểm tra nề nếp lớp: nhà trẻ, 3 tuổi A,B; Kết quả: 3 tốt.

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Vui hội trung thu"

- Đã tham gia "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

2. Công tác khác

- Đã lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cho các cháu của lớp.

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Cập nhật sổ theo dõi.

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Trường Mầm Non”,"Bé và các bạn"

II. Dự kiến tháng 10

- Hội nghị CBCCVC cấp tổ

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Tham gia chuyên đề phát triển thẩm mỹ

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Gia đình", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Bản thân", "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân"

- Dự giờ hoạt động học 3 lớp.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ, lớp.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

5- 9/10

Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú

         5/10

GV

 

Hội nghị CBCCVC cấp tổ

7/10

GV

 

Thực hiện chủ đề "Bản thân"

5-30/10

GV

 

Kiểm tra trang trí, tuyên truyền, thiên nhiên 3 lớp

7-8/10

TT+TP

 

Tham gia hội nghị CBCCVC cấp trường

9/10

GV

 

          II

12-16/10

Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp

14-16/10

TT+TP

 

Xây dựng kế hoạch năm học tổ, lớp

13/10

GV+ TT

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

16/10

TT

 

 

 

III

19-23/10

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề " Gia đình"

14-18/9

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

22/10

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Gia đình"

22->23/10

TT+TP

 

Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé"

23/10

GV

 

Dự hoạt động học 2 lớp 3 tuổi + NT

19->23/10

TT+TP

 

 

IV

26-30/10

Dự hoạt động học lớp 3 tuổi

27/10

TT

 

Thực hiện chủ đề "Các cô, bác trong trường mầm non"

26/10-13/11

GV

 

Đóng chủ đề "Bản thân"

29/10

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Báo cáo tháng

 

30/10

GV

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2015

 

1. Chuyên môn

- Đã thực hiện chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn"

- Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân" "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn".

- Thực hiện chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 2l/tháng

- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng lần 1.

- Kiểm tra nề nếp lớp: nhà trẻ, 3 tuổi A,B; Kết quả: 3 tốt.

- Tập các tiết mục chuẩn bị chương trình "Vui hội trung thu"

- Đã tham gia "Ngày hội đến trường của bé", "Vui hội trung thu"

2. Công tác khác

- Đã lập kế hoạch mua sắm đồ dùng cho các cháu của lớp.

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Cập nhật sổ theo dõi.

- Làm đồ chơi tự tạo cho chủ đề: “Trường Mầm Non”,"Bé và các bạn"

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 30 tháng 9 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng


TRƯỜNG MN NINH HƯNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ NT, 3 TUỔI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

1. Chuyên môn

- Tham gia chuyên đề phát triển thể chất

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Bản thân", "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Đánh giá cuối chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Dự giờ hoạt động học 3 lớp.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ, lớp.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

2. Công tác khác

- Hội nghị CBCCVC cấp tổ

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Làm đồ đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề "Gia đình"

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

5- 9/10

Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú

5/10

GV

 

Thực hiện chủ đề "Bản thân"

5-30/10

GV

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

6/10

TT

 

Kiểm tra trang trí, tuyên truyền, thiên nhiên 3 lớp

7/10

TT+TP

 

          II

12-16/10

Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp

14-16/10

TT+TP

 

Dự hoạt động học lớp 3 tuổi A

13/10

TP

 

Hội nghị CBCCVC cấp tổ

15/10

GV

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình" lớp 3 tuổi B

15/10

TT

 

Tham gia hội nghị CBCCVC cấp trường

16/10

GV

 

 

 

III

19-23/10

Xây dựng kế hoạch năm học tổ, lớp

19/10

GV+ TT

 

Duyệt kế hoạch chủ đề " Gia đình" lớp 3 tuổi A

20/10

TP

 

Dự hoạt động học  lớp 3 tuổi B

20/10

TT

 

Dự hoạt động học  lớp NT

21/10

TT

 

- Tham gia chuyên đề PTTC

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé"

- Đánh giá cuối chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé"

 

23/10

 

GV

 

 

 

IV

26-30/10

Thực hiện chủ đề "Các cô, bác trong trường mầm non"

26/10-13/11

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

28/10

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn trường

29/10

GV

 

- Đóng, chủ đề "Bản thân"

- Đánh giá cuối chủ đề "Bản thân".

- Báo cáo tháng

 

30/10

 

GV

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 5 tháng 10 năm 2015

     HIỆU TRƯỞNG                                                                           TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thị Thanh Chu                                                                         Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Tổ NT, 3 TUỔI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 BÁO CÁO THÁNG 10/2015

 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 10            

1. Chuyên môn

- Đã tham gia chuyên đề "Ngày hội thể dục thể thao của bé"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình", "Các cô bác trong trường mầm non". Kết quả: 3 tốt.

- Đã thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Bản thân", "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Đánh giá cuối chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Dự giờ hoạt động học 3 lớp. Kết quả: 3 tốt.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp. Kết quả 3 tốt

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ. Kết quả 3 tốt.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ, lớp.

- Đã sinh hoạt chuyên môn tổ 2l/ tháng.

2. Công tác khác

- Đã hội nghị CBCCVC cấp tổ.

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Làm đồ đồ dùng PTTC 2 loại.

II. Dự kiến tháng 11

- Tham gia “Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”;

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Đóng chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề:"Gia đình"; "Các cô, các bác trong trường Mầm non"; "Bé đi bằng phương tiện giao thông gi?"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Làm đồ đồ dùng, đồ chơi PTTC.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

02- 06/11

Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

02/11

GV

 

Thực hiện chủ đề "Gia đình"

02- 27/11

GV

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A,B

03-05/11

TT+TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Bé đi bằng PTGT gì?" lớp NT

05/11

TT

 

Tham gia "Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách"

06/11

GV

 

          II

09-13/11

Làm đồ dùng, đồ chơi PTTC

09-20/11

GV

 

Dự hoạt động chăm sóc lớp 3 tuổi A,B

13-14/11

TT+TP

 

Sinh Hoạt chuyên môn tổ

12/11

GV

 

- Đóng chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

 

13/11

 

GVNT

 

 

 

III

16-20/11

Thực hiện chủ đề "Bé đi bằng PTGT gỉ?

16/11-11/12

GVNT

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp" Lớp 3 tuổi A,B

17-20/11

TT+TP

 

Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, giáo viên giỏi cấp trường.

16-18/11

GV

 

Tham gia ngày hội "Cô giáo là mẹ hiền"

19/11

GV

 

Tham gia ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11

GV

 

 

 

IV

23-27/11

Sinh hoạt chuyên môn tổ

26/11

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn trường

27/11

GV

 

- Đóng, chủ đề "Gia đình"

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình".

- Báo cáo tháng

 

27/11

 

GV

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 28 tháng 10 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015

 

1. Chuyên môn

- Đã tham gia chuyên đề "Ngày hội thể dục thể thao của bé"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình", "Các cô bác trong trường mầm non". Kết quả: 3 tốt.

- Đã thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Bản thân", "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Đánh giá cuối chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Dự giờ hoạt động học 3 lớp. Kết quả: 3 tốt.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp. Kết quả 3 tốt

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ. Kết quả 3 tốt.

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ, lớp.

- Đã sinh hoạt chuyên môn tổ 2l/ tháng.

2. Công tác khác

- Đã hội nghị CBCCVC cấp tổ.

- Tham gia Hội nghị CBCCVC cấp trường;

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Làm đồ đồ dùng PTTC 2 loại.

                                                                         Ninh Hưng, ngày 28 tháng 10 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ NT, 3 TUỔI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

1. Chuyên môn

- Tham gia “Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”;

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Đóng chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề:"Gia đình"; "Các cô, các bác trong trường Mầm non"; "Bé đi bằng phương tiện giao thông gi?"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Làm đồ đồ dùng, đồ chơi PTTC.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

02- 06/11

Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

02/11

GV

 

Thực hiện chủ đề "Gia đình"

02- 27/11

GV

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A,B

03-05/11

TT+TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Bé đi bằng PTGT gì?" lớp NT

05/11

TT

 

Tham gia "Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách"

06/11

GV

 

          II

09-13/11

Làm đồ dùng, đồ chơi PTTC

09-20/11

GV

 

Sinh Hoạt chuyên môn tổ

10/11

GV

 

 

 

 

 

Thi GV giỏi cấp trường (phần thi kiểm tra năng lực)

11/11

GV

 

Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường (phần thi thực hành)

12-13/11

BTC+BGK

 

- Đóng chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

 

13/11

 

GVNT

 

 

 

III

16-20/11

Thực hiện chủ đề "Bé đi bằng PTGT gỉ?

16/11-11/12

GVNT

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp" Lớp 3 tuổi A,B

17-20/11

TT+TP

 

Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, giáo viên giỏi cấp trường.

16-18/11

GV

 

Tham gia ngày hội "Cô giáo là mẹ hiền"

19/11

GV

 

Tham gia ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

20/11

GV

 

 

 

IV

23-27/11

Sinh hoạt chuyên môn tổ

26/11

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn trường

27/11

GV

 

- Đóng, chủ đề "Gia đình"

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình".

- Báo cáo tháng

 

27/11

 

GV

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 2 tháng 11 năm 2015

     HIỆU TRƯỞNG                                                                           TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thị Thanh Chu                                                                         Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Tổ NT, 3 TUỔI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 BÁO CÁO THÁNG 11/2015

 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 11            

1. Chuyên môn

- Đã tham gia “Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”;

- Tham hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề:"Gia đình"; "Các cô, các bác trong trường Mầm non"; "Bé đi bằng phương tiện giao thông gi?"

- Đã đóng chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Đã duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Đã dự hoạt động chăm sóc 3 lớp. Kết quả: 3 tốt

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ. Kết quả: Tốt.

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Đã làm đồ đồ dùng, đồ chơi PTTC.

II. Dự kiến tháng 12

- Tham gia chuyên đề hoạt động ngoài trời.

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

- Cân, đo theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 2.

- Thực hiện kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?", "Những con vật đáng yêu".

- Đóng chủ chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Đánh giá cuối chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Động vật", "Những con vật đáng  yêu".

- Tổ chức chuyên đề LQVH.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

- Dự hoạt động học 3 giáo viên.

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

I

30/11- 4/12

Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

02/11

GV

 

Thực hiện chủ đề "Nghề nghiệp"

30/11- 25/12

GV

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A,B

02-04/12

TT+TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Những con vật đáng yêu?" lớp NT

03/12

TT

 

Tham gia chuyên đề HĐNT

04/12

GV

 

          II

07-11/12

Dự hoạt động chăm sóc lớp 3 tuổi, NT

9-11/12

TT+TP

 

Tổ chức chuyên đề LQVH

10/12

GV

 

Cân, đo, theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 2

11/12

VG

 

- Đóng chủ đề "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Đánh giá cuối chủ đề "Bé đi bằng PTGT gì?"

 

11/12

 

 

GVNT

 

 

 

III

14-18/12

Thực hiện chủ đề "Những con vật đáng yêu"

14/12-8/1/12

GVNT

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Động vật" Lớp 3 tuổi A,B

15-18/12

TT+TP

 

Dự hoạt động học lớp 3 tuổi A, B

15-18

TT+TP

 

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

 

18/12

 

GV

 

 

 

IV

21-25/12

Dự hoạt động học lớp Nhà trẻ

21

TT

 

- Đóng, chủ đề "Nghề nghiệp"

- Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình".

25

GV 3- 4T

 

- Báo cáo tháng

27/11

GV

 

V

28/12-01/01

Thực hiện chủ đề "Động vật"

28/12-22/01

GV 3-4T

 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Báo cáo tháng

01/01

GV

 

 

                                                                            Ninh Hưng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 11/2015

 

1. Chuyên môn

- Đã tham gia “Hội thi thực hành rửa tay bằng xà phòng đúng quy cách”;

- Tham hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường;

- Tham gia ngày nhà giáo Việt nam 20/11;

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”;

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề:"Gia đình"; "Các cô, các bác trong trường Mầm non"; "Bé đi bằng phương tiện giao thông gi?"

- Đã đóng chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Đã duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé đi bằng PTGT gì?"

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Đã dự hoạt động chăm sóc 3 lớp. Kết quả: 3 tốt

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ. Kết quả: Tốt.

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Đã làm đồ đồ dùng, đồ chơi PTTC.

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

                                                                                                              TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN NINH HƯNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Tổ NT, 3 TUỔI                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

1. Chuyên môn

- Tham gia chuyên đề hoạt động ngoài trời.

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

- Cân, đo theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 2.                           

- Đóng chủ chủ đề 4

- Đánh giá cuối chủ đề 4

- Duyệt kế hoạch chủ đề 5

- Tổ chức chuyên đề LQVH.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi B,A, nhà trẻ.

- Dự hoạt động học 3 giáo viên.

2. Công tác khác:

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

 

I

30/11- 4/12

Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

02/11

GV

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A,B

02-04/12

TT+TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề 5 lớp NT

03/12

TT

 

Tham gia chuyên đề HĐNT

04/12

GV

 

        

 

II

07-11/12

 

Dự hoạt động chăm sóc lớp 3 tuổi, NT

9-11/12

TT+TP

 

- Tổ chức chuyên đề LQVH

- Cân, đo, theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe lần 2

 

10/12

 

GV

 

- Đóng chủ đề 4 lớp NT

- Đánh giá cuối chủ đề 4 lớp NT

 

11/12

 

GVNT

 

 

 

III

14-18/12

Duyệt kế hoạch chủ đề 5 Lớp 3 tuổi A,B

15-18/12

TT+TP

 

Dự hoạt động NT lớp 3 tuổi A, B

15-18

TT+TP

 

Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

 

17/12

 

GV

 

 

IV

21-25/12

Dự hoạt động học lớp Nhà trẻ

21

TT

 

Tham gia ngày hội "Em yêu chú bộ đội"

22/12

GV

 

- Đóng, chủ đề 4

- Đánh giá cuối chủ đề 4

25

GV 3- 4T

 

 

V

28/12-01/01

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Báo cáo tháng

31/12

GV

 

 Nghỉ tết Dương lịch

01/01

GV

 

 

                                                                          

 

                                                                                             Ninh Hưng, ngày 30 tháng 11 năm 2015

      HIỆU TRƯỞNG                                                                                  TỔ TRƯỞNG

                                                                 

 

 

                                          

 Phan Thị Thanh Chu                                                                              Trần Thị Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments