DANH SACH TO MAU GIAO 3 TUOI, NHA TRE

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ NHÀ TRẺ, 3 TUỔI

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                     

 

DANH SÁCH  TỔ NHÀ TRẺ, 3 TUỔI

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Dạy lớp

Chức vụ

1

Trần Thị Hồng

20/10/1974

ĐHSPMN

3 tuổi A

Tổ trưởng

2

Lê Thị Thanh Xuân

01/5/1982

CĐSPMN

3 tuổi A

Tổ viên

3

Phan Thị Vương

01/3/1983

ĐHSPMN

3 tuổi B

Tổ viên

4

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

ĐHSPMN

3 tuổi B

Tổ phó

5

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

01/3/1983

ĐHSPMN

Nhà trẻ

Tổ viên

6

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

CĐSPMN

Nhà trẻ

Tổ viên

7

Võ Thị Hoài Xuân

04/01/1971

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên

8

Phạm Thị Ái Loan

01/02/1967

Sơ cấp nấu ăn

Cấp dưỡng

Tổ viên

 

                                                                                      Ninh Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2015

                                                                                    TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                   Trần Thị Hồng

 

Trang con (1): KE HOACH NHIEM VU NAM HOC
Comments