DANH SACH DANG KY HOC BDTX

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ NT, 3 TUỔI

         

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                  

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ MÔ ĐUN BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2015-2016

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Mô đun đăng kí

Mô đun

18

Mô đun 27

Mô đun

32

Mô đun

37

1

Trần Thị Hồng

Tổ trưởng

x

x

x

x

2

Lương Thị Hạnh

Giáo viên

x

x

x

x

3

Lê Thị Thanh Xuân

Giáo viên

x

x

x

x

4

Phan thị Vương

Giáo viên

x

x

x

x

5

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

Giáo viên

x

x

x

x

6

Phạm Lê Thoa

Giáo viên

x

x

x

x

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày      tháng  9  năm 2015

                                                                                                     TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                        

                                                                                                                           Trần Thị Hồng

 

Comments