Thành viên tổ Nhà trẻ, 3, 4 tuổi năm 2013-2014

Stt

Họ và tên giáo viên

Năm

Trình độ chính trị

Trình độ chuyên môn

Trình độ tin học

1

Lê Thị Hồng Son (Tổ trưởng)

1979

Đảng viên

ĐHSPMN

C. chỉ A

2

Lương Thị Hạnh ( Tổ phó)

1971

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

3

Ngô Thị Bích Chi

 

1988

 

CĐSPMN

C. chỉ A

4

Đinh Thị Phương Lam

 

1982

Đảng viên 

ĐHSPMN

C. chỉ A

5

Nguyễn Thị Hồng Diễm

 

1988

 

CĐSPMN

C. chỉ A

6

Lê Thị Thanh Xuân

 

1988

 

CĐSPMN

C. chỉ A

 7

 Nguyễn Thị Hoàng Diễm

 1985

 

 ĐHSPMN

 C. chỉ A

 8

Phạm Lê Thoa 

1992 

 

 CĐSP

 C. chỉ A

 9

 Phạm Thị Hồng Mơ

 1984

 

 CĐSP

  C. chỉ A

 10

Nguyễn Thị Hoàng Oanh 

 1990

 

 CĐSP

 C. chỉ A