Danh sách đăng kí BDTX

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ MÔ ĐUN BDTX CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2016-2017


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Mô đun đăng kí

Mô đun

3

Mô đun 9

Mô đun

23

Mô đun

34

1

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

Tổ trưởng

x

x

x

x

2

Lê Thị Thanh Xuân

Giáo viên

x

x

x

x

3

Lương Thị Hạnh

Giáo viên

x

x

x

x

4

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Giáo viên

x

x

x

x

5

Phạm Lê Thoa

Giáo viên

x

x

x

x
Comments