Công tác tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 

1. Chuyên môn 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục các chủ đề;

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề " Bé và các bạn", “Trường mầm non” của các giáo viên;

- Sinh hoạt chuyên môn tổ;

- Trang trí lớp, góc tuyên truyền, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo;

- Kiểm tra trang trí, vệ sinh lớp đầu năm;

2. Công tác khác

- Điều tra học sinh trong độ tuổi;

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè 2016 do Phòng GD tổ chức;

- Tổng vệ sinh trường lớp;

- Khám sức khỏe định kỳ;

- Chuẩn bị các điều kiện khai giảng và giảng dạy;

- Họp hội đồng sư phạm trường.

 KẾ HOẠCH TUẦN 

Tuần

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Kết quả

 

 

        I

01- 5/8

Tham gia họp Hội đồng sư phạm

1/8

GV

 

Trang trí lớp, góc tuyên truyền, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

3 - 19/8

GV

 

Khám sức khỏe định kỳ

5/8

GV

 

Điều tra học sinh

3-7/8

GV

 

 

II

08-12/8

Tham gia học bồi dưỡng chính trị hè do Phòng GD tổ chức

08/8

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

09/8

GV

 

Xây dựng kế hoạch giáo dục các chủ đề

10 - 12/8

Tổ trưởng+GV

 

 

III

15-19/8

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề “Bé và các bạn” GV: Hồng Diễm

15-16/8

TT

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề “Trường mầm non" GV: T.Hạnh, Hoàng Diễm.

17-19/8

TT

 

IV

22-26/8

Tiếp tục trang trí lớp, góc tuyên truyền, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo.

22-25/8

GV

 

Kiểm tra trang trí, vệ sinh các lớp

26/8

TT-TP

 

V

29/8-2/9

Tham gia họp Hội đồng sư phạm

Sáng 01/9

GV

 

Chuẩn bị các điều kiện khai giảng và giảng dạy.

Chiều 1/9

GV

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

            1. Chuyên môn

- Tham gia ngày hội " Bé vui đến trường", "Vui hội trung thu".

- Ổn định nề nếp, Thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non", " Bé và các bạn".

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Kiểm tra nề nếp các lớp: Nhà trẻ, 3 tuổi A,B.

- Kiểm tra tổ chức ăn của các lớp: Nhà trẻ, 3 tuổi A,B.

- Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề" Trường mầm non", " Bé và các bạn".

- Đánh giá cuối chủ đề "Trường mầm non", "Bé và các bạn".

- Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề " Bản thân", " Đồ dùng, đồ chơi của bé";

- Kiểm tra tổ chức hoạt động giáo dục các lớp: 3 tuổi A,B.

- Tham gia học BDTX: các nội dung theo tài liệu BDTX.

- Cân đo chấm biểu đồ, khám sức khỏe lần 1.

2. Công tác khác

- Cập nhật sổ tài sản của lớp.

- Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên theo quy định.

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.             

- Tham gia họp Hội đồng.

KẾ HOẠCH TUẦN

 

 

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

 

I

5 – 9/9

Tham gia Ngày hội bé đến trường

Sáng 5/9

GV

 

Ổn định nề nếp

5-9/9

GV

 

Thực hiện kế hoạch chủ đề "Trường mầm non", " Bé và các bạn"

5/9

GV

 

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề" Trường mầm non", " Bé và các bạn"

5- 16/9

GV

 

 

 

II

12-16/9

Cân đo chấm biểu đồ lần 1

12-13/9

GV

 

Khám sức khỏe lần 1

14-16/9

GV

 

Kiểm tra nề nếp: 3 tuổi A, 3 tuổi B, Nhà trẻ

14-16/9

TT- TP

 

Kiểm tra tổ chức hoạt động nuôi dưỡng: 3 tuổi A, 3 tuổi B, Nhà trẻ

14-16/9

TT-TP

 

Xây dựng kế hoạch chủ đề "Bản thân", " Đồ dùng, đồ chơi lớp bé"

12-15/9

GV

 

Cập nhật sổ tài sản của lớp

12-16/9

GV

 

Tham gia ngày hội tết Trung thu

Chiều 15/9

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

16/9

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề " Đồ dùng đồ chơi của bé": Thoa

16/9

TT- TP

 

 

 

III

19-23/9

Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe học sinh

19/9

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề " Bản thân": Xuân, T. Hạnh.

19-20/9

TT- TP

 

Đóng chủ đề " Bé và các bạn"

23/9

GV

 

Họp PHHS

Sáng 24/9

GV

 

 

 

 

 

IV

26-30/9

Thực hiện chủ đề 2 Nhà trẻ " Đồ dùng, đồ chơi của bé"

26/9- 21/10

GV

 

Kiểm tra tổ chức hoạt động giáo dục 3 tuổi A, 3 tuổi B

27-28/9

TT- TP

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

28/9

GV

 

Tham gia sinh hoạt chuyên môn trường (sáng GV1, chiều GV2)

29/9

GV

 

Đóng chủ đề " Trường mầm non"

Báo cáo tháng

30/9

GV

 

Tham gia họp Hội đồng sư phạm, Tổ chức Ngày pháp luật

Sáng 01/10

GV

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

1. Chuyên môn

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề: "Bản thân", "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Gia đình", "Các cô bác trong trường mầm non".

- Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Đánh giá cuối chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé", "Bản thân".

- Dự giờ hoạt động học 3 lớp.

- Dự hoạt động chăm sóc 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi A, 3 tuổi B, Nhà trẻ.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Tham gia chuyên đề phát triển thẫm mĩ của trường.  

- Tham gia học BDTX: MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

2. Công tác khác

- Phê sổ bé ngoan

- Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề "Bản thân", " Đồ dùng, đồ chơi của bé".

- Xây dựng kế hoạch năm học của tổ, lớp.

- Hội nghị cán bộ viên chức cấp tổ.

- Tham gia Hội nghị cán bộ viên chức cấp trường.

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Nộp đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.       

- Nộp đăng ký đề tài SKKN.

- Nộp báo cáo tháng.

- Tổng vệ sinh trường.

- Tham gia họp hội đồng sư phạm.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

I

3- 7/10

Lập kế hoạch mua sắm đồ dùng bán trú

      

3/10

 

GV

 

Phê sổ bé ngoan

3-4/10

GV

 

Thực hiện chủ đề "Bản thân" 2 lớp 3 tuổi

3-28/10

GV

 

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề: " Bản thân", " Đồ dùng, đồ chơi của bé"

 

3-14/10

GV

 

Họp liên tịch (8h)

4/10

TT

 

Kiểm tra trang trí, tuyên truyền, thiên nhiên: Nhà trẻ, 3 Tuổi A, 3 Tuổi B

6/10

TT-TP

 

Nộp đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

 

6/10

 

GV

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

7/10

TT

 

     

 

II

10-14/10

Xây dựng kế hoạch năm học tổ, lớp

10-12/10

TT+GV

 

Dự hoạt động chăm sóc: 3 tuổi A, 3 tuổi B, Nhà trẻ

11- 13/10

TT-TP

 

 

Kiểm tra sổ kế hoạch chủ đề "Gia đình" 3 tuổi A, 3 tuổi B.

12- 13/10

TT- TP

 

Dự hoạt động học lớp Nhà trẻ

13/10

TT-TP

 

Nộp đăng ký đề tài SKKN

13/10

GV

 

Hội nghị CBVC cấp tổ(8h)

14/10

TT+GV

 

 

 

III

17-21/10

Họp liên tịch (8h)

17/10

TT

 

Dự hoạt động học lớp 3 tuổi A, 3 tuổi B

18-19/10

TT-TP

 

Đóng chủ đề "Đồ dùng, đồ chơi của bé": Thoa

20/10

GV

 

Đánh giá cuối chủ đề " Đồ dùng, đồ chơi của bé"

20/10

GV

 

Tham gia hội nghị CBVC (sáng)

21/10

GV

 

 

 

 

 

IV

24-28/10

Thực hiện chủ đề "Các cô, bác trong trường mầm non"

24/10-11/11

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ( Học BDTX MN03)                                      

25/10

GV

 

Tham gia chuyên đề phát triển thẩm mỹ

27/10

GV

 

Đóng chủ đề "Bản thân":

Đánh giá cuối chủ đề " Bản thân"

Nộp báo cáo tháng    

       

        28/10

 

GV

 

Tổng vệ sinh trường

28/10

GV

 

Tham gia họp hội đồng sư phạm(7h)

29/10

GV

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

1. Chuyên môn

- Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tham gia ngày Hội “ Cô giáo là mẹ hiền”.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục chủ đề:"Gia đình"; "Các cô, các bác trong trường Mầm non"; "Bé thích đi bằng phương tiện giao thông gi?", "Nghề nghiệp".

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé thích đi bằng PTGT gì?"

- Tổ chức chuyên đề phát triển thẫm mĩ: Hoạt động GDÂN

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Đóng chủ đề "Các cô, bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường Mầm non", "Gia đình".

- Dự hoạt động ngủ 3 lớp.

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp: 3 tuổi A,3 tuổi B, nhà trẻ.

- BDTX: Làm bài kiểm tra MN 3.

2. Công tác khác

- Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú.

- Phê sổ bé ngoan

- Nộp báo cáo tháng

- Tham gia tổng vệ sinh trường.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

 

 

I

31/10-4/11

 

 

Phê sổ bé ngoan

1-3/11

GV

 

Thực hiện chủ đề "Gia đình"

31/10- 25/11

GVMG

 

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề " Gia đình", " Các cô bác trong trường mầm non"

31/10-4/11

GV

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A, B

03/11

TT+TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Bé thích đi bằng PTGT gì?" lớp Nhà trẻ: Hồng Diễm

04/11

        TT

 

 

II

7-11/11

Sinh hoạt chuyên môn tổ

09/11

GV

 

Tham gia thi GV giỏi cấp trường (phần thi kiểm tra năng lực) (Sáng)

11/11

GV

 

 Đóng chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

Đánh giá cuối chủ đề "Các cô bác trong trường mầm non"

 

11/11

 

GVNT

 

 

 

III

14-18/11

Thực hiện chủ đề "Bé thích đi bằng PTGT gì?

14/11-09/12

GV NT

 

Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường (thi thực hành)

14-16/11

GV

 

Tham gia ngày hội "Cô giáo là mẹ hiền"

17/11

GV

 

 

 

 

 

IV

21-25/11

Tham gia hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo.

21-28/11

GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ (tổ chức chuyên đề GDÂN)

22/11

TT+GV

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp" Lớp 3 tuổi A: Xuân

23/11

TP

 

Duyệt kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp" Lớp 3 tuổi B: T. Hạnh

24/11

TT

 

Lập kế hoạch mua đồ dùng bán trú

24/11

GV

 

Làm bài kiểm tra MN 3

25/11

GV

 

Đóng, chủ đề "Gia đình"

Đánh giá cuối chủ đề "Gia đình".

 

25/11

 

GVMG

 

 

 

 

 

V

28/11-2/12

Thực hiện chủ đề " Nghề nghiệp"

28/11-23/12

GVMG

 

Kiểm tra tổ chức hoạt động ngủ: 3 tuổi B

29/11

TT

 

Chấm điểm BDTX MN 3

30/11-1/12

TT

 

Kiểm tra tổ chức hoạt động ngủ: 3 tuổi A.

30/11

TP

 

Nộp đồ dùng dự thi

30/11

GV

 

Kiểm tra tổ chức hoạt động ngủ: Nhà trẻ

1/12

TT

 

 

Nộp báo cáo tháng

1/12

GV

 

Tổng vệ sinh trường, lớp

1/12

GV

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

1. Chuyên môn

- Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

- Thực hiện kế hoạch chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé thích đi bằng PTGT gì?", "Những con vật đáng yêu", "Thực vật".

- Đóng chủ chủ đề "Nghề nghiệp", "Bé thích đi bằng PTGT gì?"

- Duyệt kế hoạch chủ đề "Thực vật", "Những con vật đáng  yêu".

- Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên 3 lớp.

- Dự hoạt động học 3 giáo viên.

- Kiểm tra hoạt động ăn 3 lớp.

- Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề “Nghề nghiệp”, “Những con vật đáng yêu”.

- Tham gia học BDTX: MN 9: Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi

2. Công tác khác

- Cập nhật trang websiter của trường.            

- Phê sổ bé ngoan         

- Nộp báo cáo tháng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

 

 

 

I

5- 9/12

Phê sổ bé ngoan

5-6/12

GV

 

Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chủ đề " Nghề nghiệp", "Những con vật đáng yêu"

5-16/12

GV

 

Duyệt kế hoạch chủ đề " Những con vật đáng yêu” lớp Nhà trẻ: Thoa

07/12

        TT

 

Duyệt kế hoạch chủ đề “ Thực vật” lớp 3 tuổi B, 3 tuổi A

08-09/12

TT-TP

 

Kiểm tra trang trí, góc tuyên truyền, góc thiên nhiên lớp NT, 3 tuổi A, B

09/12

TT+TP

 

Dự hoạt động ăn lớp 3 tuổi A

09/12

TP

 

Đóng chủ đề “ Bé thích đi bằng PTGT gì?”

09/12

GVNT

 

       

II

12-16/12

Thực hiện chủ đề "Những con vật đáng yêu"

12/12-06/1/2017

GVNT

 

Dự hoạt động giáo dục lớp 3 tuổi A

13/12

TP

 

Dự hoạt động ăn lớp nhà trẻ

15/12

TT

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ +Học BDTX

15/12

TT+GV

 

 

 

III

19-23/12

Dự hoạt động giáo dục lớp Nhà trẻ

21/12

TT

 

Dự hoạt động giáo dục lớp 3 tuổi B

22/12

TT

 

Tham gia ngày hội "Cháu yêu chú bộ đội"

22/12

GV

 

Đóng chủ đề "Nghề nghiệp"

23/12

GVMG

 

 

 

IV

26- 30/12

Thực hiện chủ đề “ Thực vật”

26/12- 20/1/2017

GVMG

 

Dự hoạt động ăn lớp 3 tuổi B

27/12

TT

 

Cập nhật trang websiter của trường.

26-28/12

TT+GV

 

Sinh hoạt chuyên môn tổ

28/12

TT+GV

 

Nộp báo cáo tháng

30/12

GV

 

Comments