sk3b l3

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO LỚP 3 TUỔI B
Cân lần 3 : (ngày 13/103/2015)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH KẾT QUẢ CÂN NẶNG CHIỀU CAO KQ KHÁM
SỨC KHỎE
Phân loại
sức khỏe
cân
 (kg)
Đo
 (m)
BT SDD
 vừa
SDD nặng CN > tuổi CN
CN 
CN  Bình
 thường
CC hơn tuổi Thấp
còi độ 1
Thấp
còi
độ2
1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương   12/08/2011 14,2 99 x           x x        BT A
2 Lê Quang Hào   17/03/2011 13,2 96 x           x x        BT A
3 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/10/2011 13,8 97 x           x x       BT A
4 Nguyễn Gia Hân   11/07/2011 13,4 94 x           x x       BT A
5 Huỳnh Gia Hiếu   07/12/2011 13,2 96 x           x x       BT A
6 Hồ Thanh Huy   12/09/2011 14,8 94 x       x     x       BT A
7 Lưu Minh Hoàng   14/09/2011 19,5 104 x           x x       BT A
8 Trần Gia Hưng   15/11/2011 14,4 92 x           x x       BT A
9 Trần Nguyễn Nguyên Khôi 05/10/2011 14,8 101 x           x x       BT A
10 Nguyễn Trần Xuân  Ngân 07/04/2011 13,2 95 x           x x       Sâu răng B
11 Mai Thị Thu Ngân   15/02/2011 16,4 101 x           x x       BT A
12 Trương Lê Ánh Ngọc   03/02/2011 12,8 99 x       x     x       BT A
13 Trinh Thị Tố Như   11/11/2011 12 90 x           x x       BT A
14 Nguyễn Tấn Phát   27/01/2011 14,2 99 x           x x       Sâu răng B
15 Lê Thành Tâm   24/8/2011 16,8 102 x           x x       Sâu răng B
16 Đoàn Hồng Tấn   23/01/2011 17,2 103 x           x x       BT A
17 Nguyễn Đan Thanh   24/03/2011 16,2 102 x           x x       BT A
18 Nguyễn Trần Khánh Thư 24/03/2011 14 93 x           x x       Sâu răng B
19 Đoàn Minh Thư   21/04/2011 16,8 102 x           x x       BT A
20 Nguyễn Minh Tiến   15/02/2011 20 103 x           x x       Sâu răng B
21 Võ Thị Ngọc Trâm   15/11/2011 12 93 x           x x       BT A
22 Hồ Huỳnh Minh Triệu 27/06/2011 17,7 103 x           x x       BT A
23 Phan Anh Tuấn   16/11/2011 19,2 100 x           x x       BT A
24 Đỗ Tường Vy   08/11/2011 17,2 102 x           x x       BT A
25 Đỗ Quốc Vinh   08/11/2011 13,8 90 x         x       x   SDD B
  Tổng cộng         25       2 1 22 24   1      
  Tỉ lệ (%)         100%       8 4 76% 96%   4%      
 Ninh Hưng, ngày 13 tháng 03 năm 2015
GV
Lương Thị Hạnh
Comments