sk

                                           THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO LỚP 3 TUỔI B
Cân lần 2 : (ngày 9/12/2014)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH KẾT QUẢ CÂN NẶNG CHIỀU CAO KQ KHÁM
SỨC KHỎE
Phân loại
sức khỏe
cân
 (kg)
Đo
 (m)
BT SDD
 vừa
SDD nặng CN > tuổi CN
CN
CN  Bình
 thường
CC hơn tuổi Thấp
còi độ 1
Thấp
còi
độ2
1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương   12/08/2011 14 96 x           x x        BT A
2 Lê Quang Hào   17/03/2011 13 94 x           x x        BT A
3 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/10/2011 13 95 x           x x       BT A
4 Nguyễn Gia Hân   11/07/2011 12,2 89 x           x x       BT A
5 Huỳnh Gia Hiếu   07/12/2011 12 93 x         x   x       BT A
6 Hồ Thanh Huy   12/09/2011 15 91 x           x x       BT A
7 Lưu Minh Hoàng   14/09/2011 18 102 x           x x       BT A
8 Trần Gia Hưng   15/11/2011 13 90 x           x x       BT A
9 Trần Nguyễn Nguyên Khôi 05/10/2011 13,5 99 x       x     x       BT A
10 Nguyễn Trần Xuân  Ngân 07/04/2011 12,5 92 x           x x       Sâu răng B
11 Mai Thị Thu Ngân   15/02/2011 16 101 x           x x       BT A
12 Trương Lê Ánh Ngọc   03/02/2011 13 96 x           x x       BT A
13 Trinh Thị Tố Như   11/11/2011 11,2 88 x           x x       BT A
14 Nguyễn Tấn Phát   27/01/2011 13 96 x         x   x       Sâu răng B
15 Lê Thành Tâm   24/8/2011 15,5 100 x           x x       Sâu răng B
16 Đoàn Hồng Tấn   23/01/2011 16 101 x         x   x       Sâu răng B
17 Nguyễn Đan Thanh   24/03/2011 16 99 x           x x       Sâu răng+ viêm Amidan B
18 Nguyễn Trần Khánh Thư 24/03/2011 12,3 91 x         x   x       Sâu răng B
19 Đoàn Minh Thư   21/04/2011 16 99 x           x x       BT A
20 Nguyễn Minh Tiến   15/02/2011 19 101 x           x x       Sâu răng B
21 Võ Thị Ngọc Trâm   15/11/2011 11 90   x       x   x       SDD B
22 Hồ Huỳnh Minh Triệu 27/06/2011 16,7 100 x           x x       BT A
23 Phan Anh Tuấn   16/11/2011 18 95 x           x x       BT A
24 Đỗ Tường Vy   08/11/2011 15,5 99 x           x x       BT A
25 Đỗ Quốc Vinh   08/11/2011 13,8 88 x           x     x   TCĐ1 B
  Tổng cộng   29/11/2011     24 1     1 5 19 24   1      
  Tỉ lệ         96% 4%     4% 20% 76% 96%   4%      

Lương Thị Hạnh
Ninh Hưng, ngày 09 tháng 12 năm 2014 GV                                                                                                                                                                                                                   Lương Thị Hạnh                     
Comments