NT

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO LỚP NHÀ TRẺ
Cân lần 1: (ngày 09/9/2014)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH KẾT QUẢ CÂN NẶNG CHIỀU CAO KQ KHÁM SỨC KHỎE Phân loại sức khỏe
cân
 (kg)
Đo
 (m)
Bình
 thường
SDD
 vừa
SDD nặng
CN 
CN 
CN  CN > tuổi Bình
 thường
CC > tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Lê Nhật  Hào 12/1/2012 12 85 x             x       Sâu răng B
2 Ngô Giác  Vương 14/07/2012 13 87 x             x       Bình thường A
3 Nguyễn Khánh  Ngân 18/04/2012 10 87 x             x       Bình thường A
4 Phạm Nguyễn Trí  Thiên 4/7/2012 14 90 x             x       Bình thường A
5 Lê Nguyễn Nhật  Thành 22/04/2012 13 92 x             x       Viêm phế quản B
6 Phùng Bảo  Ngọc 13/02/2012 11 85 x             x       Bình thường A
7 Phan Duy  Hạo 28/05/2012 11 84 x             x       Bình thường A
8 Phùng Hữu  Thuận 6/4/2012 14 88 x             x       Bình thường A
9 Đoàn Phùng Kim  Châu 16/03/2012 9,7 89   x           x       SDD B
10 Võ Thanh  Tâm 13/01/2012 16 95 x             x       Bình thường A
11 Ngô Quỳnh Tố  Trang 11/6/2012 12 91 x             x       Bình thường A
12 Võ Huỳnh Minh  Châu 7/6/2012 11 87 x             x       Bình thường A
13 Nguyễn Nhật Minh  Thy 16/07/2012 10 86 x             x       Bình thường A
14 Trần Thị Thùy  Dương 22/05/2012 10 83 x             x       Bình thường A
15 Nguyễn Hoài  Bảo 27/05/2012 11 86 x             x       Bình thường A
16 Võ Đông Nhật  Khanh 27/01/2012 15 95 x             x       Bình thường A
Tổng cộng       15 1           30          
Tỉ lệ       94% 6%           100%          
Ninh Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2014
GV
        
Nguyễn Thị Hồng Diễm
Comments