3TB

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO LỚP 3 TUỔI B
Cân lần 1 : (ngày 9/9/2014)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH KẾT QUẢ CÂN NẶNG CHIỀU CAO KQ KHÁM
SỨC KHỎE
Phân loại
sức khỏe
cân
 (kg)
Đo
 (m)
BT SDD
 vừa
SDD nặng CN > tuổi
CN
CN 
CN 
Bình
 thường
CC hơn tuổi Thấp
còi độ 1
Thấp
còi
độ2
1 Nguyễn Ngọc Thùy Dương   12/08/2011 13 94 x             x             BT A
2 Lê Quang Hào   17/03/2011 12 92      x                  x      TCĐ1 B
3 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02/10/2011 21,5 91 x             x       S D D B
4 Nguyễn Gia Hân   11/07/2011 12 89 x             x       BT A
5 Huỳnh Gia Hiếu   07/12/2011 12 92 x             x       BT A
6 Hồ Thanh Huy   12/09/2011 13,5 91 x             x       BT A
7 Lưu Minh Hoàng   14/09/2011 17 99 x             x       BT A
8 Trần Gia Hưng   15/11/2011 12,8 86 x                    x   TCĐ1 B
9 Trần Nguyễn Nguyên Khôi 05/10/2011 15 99 x             x       BT A
10 Nguyễn Trần Xuân  Ngân 07/04/2011 12 90 x                    x   TCĐ1 B
11 Mai Thị Thu Ngân   15/02/2011 14,8 98 x             x       BT A
12 Trương Lê Ánh Ngọc   03/02/2011 12 94 x             x       BT A
13 Trinh Thị Tố Như   11/11/2011 11 88 x             x       BT A
14 Nguyễn Tấn Phát   27/01/2011 13 96 x             x       Sâu răng A
15 Lê Thành Tâm   24/8/2011 15 98 x             x       Sâu răng A
16 Đoàn Hồng Tấn   23/01/2011 16 99 x             x       BT A
17 Nguyễn Đan Thanh   24/03/2011 15,5 6 x             x       Sâu răng A
18 Nguyễn Trần Khánh Thư 24/03/2011 12,3 88 x             x       BT A
19 Đoàn Minh Thư   21/04/2011 14,5 97 x             x       BT A
20 Nguyễn Minh Tiến   15/02/2011 18 98 x             x       BT A
21 Võ Thị Ngọc Trâm   15/11/2011 11 88 x             x       BT A
22 Hồ Huỳnh Minh Triệu 27/06/2011 16,7 98 x             x       BT A
23 Phan Anh Tuấn   16/11/2011 16,8 94 x             x       BT A
24 Đỗ Tường Vy   08/11/2011 14,2 96 x             x       BT A
25 Đỗ Quốc Vinh   08/11/2011 12,5 87 x                     x   TCĐ1 B
  Tổng cộng   29/11/2011     24 1           21   4      
  Tỉ lệ         96% 4%           84%   16%      
                                                                                               Ninh Hưng, ngày 22 tháng 09 năm 2014
                                                                 GV GV
Lương Thị Hạnh
                               

Comments