sknt l3

THEO DÕI BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CÂN NẶNG, CHIỀU CAO- LỚP NHÀ TRẺ
Lần cân: 3 (ngày 10/03/2015)
STT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Kết quả Cân nặng Chiều cao Kết quả khám
 sức khỏe
Phân loại
 sức khỏe
Cân năng
(kg)
Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T
CN CN  →
CN
          
Bình thường CC> tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Lê Nhật  Hào 12/01/2012 13 90           x   x       Sâu răng B
2 Ngô Giác  Vương 14/07/2012 15 93 x           x x       Bình thường A
3 Nguyễn Khánh  Ngân 18/04/2012 11 89 x           x x       Bình thường A
4 Phạm Nguyễn Trí  Thiên 04/07/2012 15.5 94 x           x x       Bình thường A
5 Lê Nguyễn Nhật  Thành 22/04/2012 14.5 95           x   x       Bình thường A
6 Phùng Bảo  Ngọc 13/02/2012 12 89           x   x       Bình thường A
7 Phan Duy  Hạo 28/05/2012 12.5 88 x           x x       Bình thường A
8 Phùng Hữu  Thuận 06/04/2012 14.2 90           x   x       Bình thường A
9 Đoàn Phùng Kim  Châu 16/03/2012 11.8 92 x           x x       Bình thường A
10 Võ Thanh  Tâm 13/01/2012 17.5 100         x     x       Sâu răng B
11 Ngô Quỳnh Tố  Trang 11/06/2012 14.2 94 x           x x       Bình thường A
12 Trương Ngọc  Linh 18/03/2013 14 82 x           x x       Bình thường A
13 Võ Huỳnh Minh  Châu 07/06/2012 12.8 90 x           x x       Bình thường A
14 Nguyễn Nhật Minh  Thy 16/07/2012 12 91 x           x x       Bình thường A
15 Trần Thị Thùy Dương 22/05/2012 11.5 87 x           x x       Bình thường A
16 Võ Đông Nhật  Khanh 27/01/2012 17.8 100 x           x x       Bình thường A
17 Nguyễn Hoài  Bão 27/05/2012 13.5 90 x           x x       Bình thường A
Tổng cộng: 12       1 4 12 17          
      Tỷ lệ % 70.6%       5.9% 23.5% 70.6% 100%          
Ninh Hưng, ngày 10 tháng 3 năm 2015
GV
Lê Thị Thanh Xuân
Comments