NT

STT HỌ VÀ TÊN CHÁU   Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Giới tính Địa chỉ nơi ở
1 Lê Nhật  Hào   12/1/2012 Trạm y tế Ninh Lộc Nam Phụng Cang- Ninh Hưng
2 Ngô Giác  Vương   14/7/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
3 Nguyễn Khánh  Ngân   18/4/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Mỹ Lợi- Ninh Lộc
4 Phạm Nguyễn Trí  Thiên   04/7/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
5 Lê Nguyễn Nhật  Thành   22/4/2012 Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa Nam Phú Đa- Ninh Hưng
6 Phùng Bảo  Ngọc   13/2/2012 Bênh viện Ninh Hòa Nữ Phú Đa- Ninh Hưng
7 Phan Duy  Hạo   28/5/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
8 Phùng Hữu  Thuận   06/4/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Trường Lộc- Ninh Hưng
9 Đoàn Phùng Kim  Châu   16/3/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Phước Mỹ- Ninh Hưng
10 Võ Thanh  Tâm   13/1/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Phú Đa- Ninh Hưng
11 Ngô Quỳnh Tố  Trang   11/6/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Gò Sắn- Ninh Hưng
12 Trương Ngọc  Linh   18/3/2013 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc- Ninh Hưng
13 Võ Huỳnh Minh  Châu   07/6/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc- Ninh Hưng
14 Nguyễn Nhật Minh  Thy   16/7/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Gò Sắn- Ninh Hưng
15 Đoàn Nhật Bảo  Ngân   16/7/2012 Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa Nữ Phước Mỹ- Ninh Hưng
16 Trần Thị Thùy  Dương   22/5/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nữ Trường Lộc- Ninh Hưng
17 Nguyễn Hoài  Bảo   27/5/2012 Bệnh viện Ninh Hòa Nam Trường Lộc- Ninh Hưng
18 Võ Đông Nhật  Khanh   27/1/2012 Trạm y tế Ninh Hưng Nam Tân Hưng- Ninh Hưng
Comments