bkbn ntre

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI "BÉ KHỎE-BÉ NGOAN-BÉ KHÉO TAY" LỚP NHÀ TRẺ
NĂM HỌC 2014-2015
STT Họ và tên Kết quả thi Tổng
điểm
Đạt
 BK-BN

khéo tay
Ghi chú
BK BN
1 Nguyễn Hoài Bão 10 1 11 BK    
2 Đoàn Phùng Kim  Châu 9,75 9,5 19,25 BK-BN    
3 Võ Huỳnh Minh  Châu 10 9,25 19,25 BK-BN    
4 Trần Thị Thùy  Dương 9,75 9,25 19 BK-BN    
5 Lê Nhật  Hào 9,75 7,25 17 BK-BN    
6 Phan Duy  Hạo 9,75 1 10,75 BK    
7 Võ Đông Nhật  Khanh 9,25 10 19,25 BK-BN    
8 Phùng Bảo  Ngọc 10 9 19 BK-BN    
9 Võ Thanh  Tâm 10 4 14 BK    
10 Lê Nguyễn Nhật  Thành 10 6,75 16,75 BK    
11 Phạm Nguyễn Trí  Thiên           Nghỉ ốm
12 Phùng Hữu  Thuận 10 8 18 BK-BN    
13 Nguyễn Nhật Minh  Thy 10 8,5 18,5 BK-BN    
14 Ngô Quỳnh Tố  Trang 10 9,5 19,5 BK-BN    
15 Ngô Giác  Vương 10 7,25 17,25 BK-BN    
16 Nguyễn Khánh  Ngân 9,5 9 18,5 BK-BN    
17 Trương Ngọc  Linh 10 7,75 17,75 BK-BN    
                     Ninh Hưng, ngày 20 tháng 3 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG            Người tổng hợp
Phan Thị Thanh Chu           Ngô Như Nguyên
Comments