03/2011
 
   1. Đinh Thị Ngọc Thanh
   2. Lương Thị Mai
   3. Trương Thị Xuân Lan
   4. Đồng Thị Anh
   5. Võ Thị Thu