NỮ CÔNG

 CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TX NINH HÒA                      CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

          Ninh Hưng,  ngày 10  tháng 10  năm 2015

 

 

                             TIÊU CHUẨN THI ĐUA PHỤ  NỮ HAI GIỎI

“ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”

I. TIÊU CHUẨN                                              

 

STT

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

Giỏi việc trường

60

1.1

Tư tưởng – chính trị: Tham gia các đợt học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Chủ trương, kế hoạch của ngành Giáo dục, của Công đoàn và trung ương hội Phụ nữ Việt Nam.

10

1.2

Hoàn thành mọi nhiệm vụ do Chuyên môn, Đoàn thể phân công:

- Có hồ sơ sổ sách đầy đủ và đạt loại khá trở lên.

- Tích cực tham gia Thao giảng, Hội giảng.

- Cuối học kỳ, cuối năm học hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn và công tác Đoàn thể.

20

1.3

Tích cực học tập đạt chuẩn trở lên, từng bước nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu mới của ngành. Thường xuyên học tập và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

10

1.4

Tích cực tham gia các phong trào quần chúng, các cuộc vận động của Đảng, nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội và của ngành phát động.

10

1.5

Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có lối sống văn hóa, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với sư phạm.

10

2

Đảm việc nhà

40

2.1

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

10

2.2

Thực hiện tốt công tác DS – KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

20

2.3

Gia đình đạt gia đình văn hóa ( có giấy chứng nhận địa phương)

10

 

II.XẾP LOẠI

     

Nữ Giáo viên - Nhân viên đạt từ 90 điểm trở lên, không vi phạm chính sách dân số, không vi phạm an toàn giao thông thì đạt danh hiệu “ Nữ 2 giỏi”.

 

TIÊU CHÍ BÌNH XÉT DANH HIỆU “PHỤ NỮ HAI GIỎI” 

-  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng được Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Công văn số 333/HDKT-CĐN ngày 25/7/2006 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Qui chế khen thưởng hàng năm trong hệ thống Công đoàn giáo dục Việt Nam;

- Căn cứ vào tình hình  thực tế của Nhà trường;

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Mầm Non Ninh Hải thống nhất đề ra những tiêu chí đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi: giỏi việc trường, đảm việc nhà” đối với tất cả nữ công đoàn viên là giáo viên, cán bộ - viên chức, người lao động  trong toàn trường như sau:

1.      Đạt từ danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên trong năm (*).

2.      Hoàn thành mọi nhiệm vụ, công việc được giao.

3.      Tham gia trên 60% các phong trào, hoạt động của  Công đoàn và của Nhà trường.

4.      Tham gia các hoạt động Đoàn Thanh niên (đối với nữ công đoàn viên đang đứng trong hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

5.      Hoàn thành các nghĩa vụ với gia đình, nuôi dạy con tốt (đối với nữ CĐV có con).


 

 

Comments