KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ BDTX

TRƯỜNG MN NINH HƯNG

TỔ  5 TUỔI

         

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                  

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ MÔ ĐUN BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Mô đun đăng kí

Mô đun

3

Mô đun 9

Mô đun

23

Mô đun

34

1

Phạm Thục Uyên

Tổ trưởng

x

x

x

x

2

Đinh Thị Phương Lam

Tổ phó

x

x

x

x

3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tổ viên

x

x

x

x

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày  24    tháng  5  năm 2017

                                                                                                     TỔ TRƯỞNG

 

 

 

                                        

                                                                                       Phạm Thục Uyên

 

 

PHÒNG GD&ĐT NINH HÒA

TỔ MG 4 TUỔI

         

Số :    /KH-MNNHg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

                                                                            

                 Ninh Hưng, ngày    tháng 5   năm 2017                   

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 394/PGD ĐT-MN  ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa về Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016-2017,

Tổ mẫu giáo 5 tuổi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) của tổ năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Mục đích

1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2016-2017 cho cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN).

            II. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả CBQL và GVMN đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

            1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên

Theo nội dung bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Tổ chức hoạt động chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ nhà trẻ và phòng chống béo phì cho trẻ lứa tuổi mầm non;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá, trãi nghiệm cho trẻ nhà trẻ;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn sử dụng Bộ Chuẩn PTTE5T để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ MN;

- Giáo dục các kỹ năng xã hội cần thiết để chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1;

- Nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởng để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học;

- Các văn bản chỉ đạo của ngành;

- Tổ chức, hỗ trợ việc học trực tuyến của học viên và quản lý, đánh giá kết quả tập huấn đại trà qua mạng.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

              Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tại địa phương theo năm học (Theo nội dung và kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

          3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/giáo viên.

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.

Căn cứ vào nhu cầu của cá nhân, giáo viên lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư trên, Nhà trường lựa chọn các mô đun sau để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên:

Yêu cầu bồi dưỡng

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Phân phối thời gian

(Đơn vị tính: tiết học)

Tự học

Tập trung

Lí thuyết

Thực hành

I.Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN3

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn ngữ ở trẻ mầm non;

3. Kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.

Cung cấp những kiến thức về đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. Từ đó, xác định được các mục tiêu và kết quả mong đợi giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. Phân tích được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ để vận dụng vào công tác giáo dục theo CTGDMN mới

9

6

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên

MN9

 

Môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi

1. Những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi;

2. Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp học cho trẻ 3-6 tuổi;

3. Xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 tuổi;

4. Thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 tuổi.

 

Kiến  thức về xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi, những đặc thù của môi trường giáo dục trẻ 3-6 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học cho trẻ 3-6 tuổi; thực hành xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học cho trẻ 3-6 tuổi. Xác định được những đặc thù của môi trường giáo dục  mầm non và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của trẻ đồng thời biết cách xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả trong trường mầm non

9

6

 

III.Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên

MN23

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong  trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

1. Xác định nội dung phát triển ngôn ngữ;

2. Lựa chọn phương pháp dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển ngôn ngữ;

3. Thực hành phương pháp dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển ngôn ngữ.

Mô đun cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong  trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, bao gồm: xác định nội dung phát triển ngôn ngữ, lựa chọn phương pháp và thực hành  dạy học tích cực thích hợp với nội dung phát triển ngôn ngữ. Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng được phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non

 

 

 

IV. Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên

MN34

Sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

1. Vai trò của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

2. Giới thiệu cấu trúc và nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

3. Hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi: mục đích, đối tượng, nội dung, cách sử dụng;

4. Thực hành sử dụng bộ chuẩn để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ.

Mô đun giới thiệu  Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, bao gồm: Vai trò, cấu trúc, nội dung của Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, thực hành sử dụng bộ chuẩn để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ. Giúp giáo viên mầm non biết  cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

9

6

 

Tổng cộng: 4 mô đun

 

VI. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của tổ trưởng

- Lập kế hoạch tổ chức học tập trung theo tổ (dựa vào kế hoạch của trường).

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức học tập trung theo tổ; biên bản tổ chức học cần thể hiện các nội dung: ý kiến trao đổi, thảo luận, thắc mắc của các giáo viên, ý kiến thống nhất. Hồ sơ của tổ gồm có: sổ kế hoạch BDTX của tổ; sổ biên bản học tập trung.

- Thực hiện đánh giá kết quả học của giáo viên trong tổ.

4. Trách nhiệm của Phó hiệu trưởng

- Tham mưu với hiệu trưởng về: lập kế hoạch BDTX của nhà trường; tổ chức học bồi dưỡng thường xuyên hàng tháng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác BDTX.

- Tham gia hướng dẫn giáo viên học tập trung và đánh giá kết quả học của giáo viên theo phân công.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- BGH, giáo viên; (để thực hiện)

- Lưu: VT, hồ sơ.

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thục Uyên

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thị Thanh Chu

 

 

 

 

Comments