DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BDTX


 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ MÔ ĐUN BDTX CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 2016-2017

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Mô đun đăng kí

Mô đun

3

Mô đun 9

Mô đun

23

Mô đun

34

1

Phạm Thục Uyên

Tổ trưởng

x

x

x

x

2

Đinh Thị Phương Lam

Tổ phó

x

x

x

x

3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tổ viên

x

x

x

x

 

                                                                               

 

Comments