Kết quả cân đo định kỳ năm học 2014 - 2015

Nhà trẻ     Lớp 3 tuổi A Lớp 4 tuổi A Lớp 5 tuổi A
  Lớp 3 tuổi B Lớp 4 tuổi B Lớp 5 tuổi B
 
 Lớp 4 tuổi C Lớp 5 tuổi C

Comments