MG 5 TUỔI C

 

Lần cân: 1 (ngày 12/9/2012)

STT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả khám sức khỏe

Cân nặng
(Kg)

Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T

CN đi

CN đi →

CN đi lên

Bình thường

CC> tuổi

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

1 Phạm Bùi Tường Vy 10.8.07 14,2 107 x             x       BT
2 Phạm Thị Kim Thanh 20.12.07 17 114 x             x       BT
3 Nguyễn Thanh Bình 20.9.07 15 103 x             x       BT
4 Ngô Ngọc Mỹ Linh 22.4.07 15,9 103 x             x       Sâu răng
5 Nguyễn Hà Lan Anh 30.3.07 16,9 109 x             x       BT
6 Nguyễn Thị Diệu Hiền  6.12.07 13,3 97     x             x   BT
7 Lê Nguyễn Bảo Nguyên 24.9.07 18 107 x             x       BT
8 Nguyễn Ngọc Q. Như 02.8.07 16,2 106 x             x       BT
9 Vũ Thị Ngọc Hân 14.8.07 14 106   x           x       Sâu răng
10 Đinh Huỳnh Bảo Ngân 26.8.07 14,5 102 x             x       BT
11 Lê Ng. Tường Nguyên 01.7.07 11,9 99     x             x   Sâu răng
12 Lưu Thị Như Bình 8.9.07 15,8 104 x             x       BT
13 Đặng Thị Thanh Hiền 28.01.07 15,5 106 x             x       BT
14 Võ Nguyễn Tấn Việt 7.3.07 16 106 x             x       Sâu răng
15 Lê Thành Xuân 13.12.07 14,8 105 x             x       BT
16 Phạm Ngọc Tiến 02.11.07 13,5 103   x           x       BT
17 Võ Trương Quang Minh 6.7.07 19,6 108 x             x       Sâu răng
18 Hoàng Nhật Huy 15.4.07   104 x             x       BT
19 Nguyễn Võ Minh Tân 16.4.07 16,5 105 x             x       Sâu răng
20 Nguyễn Văn Trung 4.6.07 19,2 115 x             x       BT
21 Nguyễn Tấn Duy 8.7.07 18,3 111 x             x       Sâu răng
22 Nguyễn Bảo An 13.6.07 14,6 101   x               x   BT
23 Đỗ Hoàng Phúc 29.8.07 17 110 x             x       BT
24 Võ Nhật Huy 29.8.07 15,5 107 x             x       Sâu răng
25 Nguyễn Trương N. Hiển 28.10.07 15,2 105 x             x       BT
26 Võ Huy Hùng 24.7.07 14,2 100   x           x       Sâu răng
27 Võ Văn Thuận 03.4.07 15,1 108   x           x       Sâu răng
Tổng cộng: 20 5 2         14   3    
Tỷ lệ % 74,1% 18,52% 7,4%         88,9%   11,1%    
 
 

Lần cân: 2 (ngày 12/12/2012)

STT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả khám sức khỏe

Cân nặng
(Kg)

Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T

CN đi

CN đi →

CN đi lên

Bình thường

CC> tuổi

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

1 Phạm Bùi Tường Vy 10.8.07 16   x           x          
2 Phạm Thị Kim Thanh 20.12.07 18,8   x           x          
3 Nguyễn Thanh Bình 20.9.07 15,5   x           x          
4 Ngô Ngọc Mỹ Linh 22.4.07 17   x           x          
5 Nguyễn Hà Lan Anh 30.3.07 17,5   x           x          
6 Nguyễn Thị Diệu Hiền  6.12.07 13,5     x         x          
7 Lê Nguyễn Bảo Nguyên 24.9.07 18,2   x           x          
8 Nguyễn Ngọc Q. Như 02.8.07 17   x           x          
9 Vũ Thị Ngọc Hân 14.8.07 15   x           x          
10 Đinh Huỳnh Bảo Ngân 26.8.07 15,3   x           x          
11 Lê Ng. Tường Nguyên 01.7.07 13     x         x          
12 Lưu Thị Như Bình 8.9.07 16,8   x           x          
13 Đặng Thị Thanh Hiền 28.01.07 17,5   x           x          
14 Võ Nguyễn Tấn Việt 7.3.07 16,7   x           x          
15 Lê Thành Xuân 13.12.07 16   x           x          
16 Phạm Ngọc Tiến 02.11.07 14     x         x          
17 Võ Trương Quang Minh 6.7.07 21   x           x          
18 Hoàng Nhật Huy 15.4.07 20,5   x           x          
19 Nguyễn Võ Minh Tân 16.4.07 18,5   x           x          
20 Nguyễn Văn Trung 4.6.07 19,8   x           x          
21 Nguyễn Tấn Duy 8.7.07 19,2   x           x          
22 Nguyễn Bảo An 13.6.07 15,2   x           x          
23 Đỗ Hoàng Phúc 29.8.07 17,3   x           x          
24 Võ Nhật Huy 29.8.07 16,1   x           x          
25 Nguyễn Trương N. Hiển 28.10.07 15,5   x           x          
26 Võ Huy Hùng 24.7.07 15,2   x           x          
27 Võ Văn Thuận 03.4.07 16,2   x           x          
  Tổng cộng:       24 3         27          
  Tỷ lệ %       88,90% 11,10%         100%          
 

Lần cân: 3 (ngày 13/3/2013)

STT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả khám sức khỏe

Cân nặng
(Kg)

Đo
(Cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng


CN>T

CN đi

CN đi →

CN đi lên

Bình thường

CC> tuổi

Thấp còi độ 1

Thấp còi độ 2

1 Phạm Bùi Tường Vy 10.8.07 16,8 111 x           x x       BT
2 Phạm Thị Kim Thanh 20.12.07 19 117 x           x x       BT
3 Nguyễn Thanh Bình 20.9.07 16,2 107 x           x x       BT
4 Ngô Ngọc Mỹ Linh 22.4.07 17,8 107 x           x x       Sâu răng
5 Nguyễn Hà Lan Anh 30.3.07 19,2 112 x           x x       BT
6 Nguyễn Thị Diệu Hiền  6.12.07 14,6 100 x           x     x   BT
7 Lê Nguyễn Bảo Nguyên 24.9.07 18,9 111 x           x x       BT
8 Nguyễn Ngọc Q. Như 02.8.07 17,4 110 x           x x       BT
9 Vũ Thị Ngọc Hân 14.8.07 15,8 108 x           x x       Sâu răng
10 Đinh Huỳnh Bảo Ngân 26.8.07 15,9 105 x           x x       BT
11 Lê Ng. Tường Nguyên 01.7.07 13,1 101   x         x     x   Sâu răng
12 Lưu Thị Như Bình 8.9.07 17.9 108 x           x x       BT
13 Đặng Thị Thanh Hiền 28.01.07 17,8 109 x           x x       BT
14 Võ Nguyễn Tấn Việt 7.3.07 17,4 109 x           x x       Sâu răng
15 Lê Thành Xuân 13.12.07 16,3 109 x           x x       BT
16 Phạm Ngọc Tiến 02.11.07 14,5 106   x         x x       BT
17 Võ Trương Quang Minh 6.7.07 21,9 112 x           x x       Sâu răng
18 Hoàng Nhật Huy 15.4.07 21,3 109 x           x x       BT
19 Nguyễn Võ Minh Tân 16.4.07 18,5 109 x         x   x       Sâu răng
20 Nguyễn Văn Trung 4.6.07 21 118 x           x x       BT
21 Nguyễn Tấn Duy 8.7.07 19,6 115 x           x x       Sâu răng
22 Nguyễn Bảo An 13.6.07 15,8 106 x           x x       BT
23 Đỗ Hoàng Phúc 29.8.07 18,6 114 x           x x       BT
24 Võ Nhật Huy 29.8.07 17 110 x           x x       Sâu răng
25 Nguyễn Trương N. Hiển 28.10.07 16,3 108 x           x x       BT
26 Võ Huy Hùng 24.7.07 15,2 104 x         x   x       Sâu răng
27 Võ Văn Thuận 03.4.07 16,2 113 x           x x       Sâu răng
  Tổng cộng:       25 2       2 25 25   2    
  Tỷ lệ %       92,60% 7,40%       7,40% 92,60% 92,60%   7,40%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments