MG 5 tuổi A

               Lần cân: 1 (ngày 13 / 9 / 2012)

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày tháng năm sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả khám sức khỏe

Cân (kg) Đo (cm) Bình thường SDD vừa SDD nặng CN> tuổi CN đi ↓ CN đi → CN đi lên Bình thường CC> tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Võ Hoàng Chinh 10/01/2007 23 111 X             X       Bình Thường
2 Trần Nhân Hậu 14/05/07 18,5 110 X             X       Bình Thường
3 Nguyễn Thùy Dương 26/08/07 16,5 105 X             X       Bình Thường
4 Phạm Nguyễn Thúy Hiền 05/08/2007 20,5 114 X             X       Bình Thường
5 Nguyễn Nhật Đài Trang 19/11/07 16,5 107 X             X       Bình Thường
6 Nguyễn Hữu Hùng 16/10/07 16,5 108 X             X       Bình Thường
7 Nguyễn Khoa Thành Danh 24/07/07 17 106 X             X       Bình Thường
8 Nguyễn Trà Vinh 17/07/07 15,8 105 X             X       Bình Thường
9 Huỳnh Ngọc Thanh Tuấn 22/08/07 16,5 109 X             X       Bình Thường
10 Đỗ Ngọc Quỳnh Hương 14/02/07 16,5 112 X             X       Bình Thường
11 Vương Minh Tấn 17/07/07 18 105 X             X       Bình Thường
12 Lê Thành Thưởng 03/02/2007 17,5 113 X             X       Bình Thường
13 Huỳnh Khánh Việt 27/03/07 19 115 X             X       Bình Thường
14 Phạm Thủy Tiên 03/02/2007 19 111 X             X       Bình Thường
15 Nguyễn Vũ Trường 18/11/07 14,2 104 X             X       Bình Thường
16 Nguyễn Gia Bảo 07/03/2007 22 112 X             X       Bình Thường
17 Trịnh Minh Nghĩa 04/11/2007 16,5 105 x             X       Bình Thường
18 Trần Nguyễn Thùy Dương 28/03/07 13 103 X x           X       Bình Thường
19 Võ Đặng Ngọc Tuyền 18/04/07 15,5 108 X             X       Bình Thường
20 Nguyễn Lan Anh 05/12/2007 16 108 X             X       Bình Thường
21 Lưu Ngô Bảo Hoài 18/06/07 14,8 103 X             X       Bình Thường
22 Trần Hữu Ý 07/03/2007 16,8 109 X             X       Bình Thường
23 Trần Gia Huy 23/01/07 19,5 114 X             X       Bình Thường
24 Nguyễn Tấn Hiếu Thuận 11/03/2007 13 97   X               X   Bình Thường
25 Lưuơng Đỗ Ái Nhi 25/07/07 12,5 96   X               X   Bình Thường
26 Lê Hiếu 06/06/2007 17,5 106 X             X       Bình Thường
27 Phan Gia Hùng 23/06/07 15,2 112 X             X       Bình Thường
28 Phan Nguyễn Chí Bảo 26/06/07 15 104 X             X       Bình Thường
Cộng         25 3           26   2   28
Tỷ lệ (%)       89,3 10,7           92,9   7,1   100
 
 

               Lần cân: 2 (ngày 13 / 12 / 2012)

TT HỌ VÀ TÊN Ngày tháng năm sinh Kết quả Cân nặng Chiều cao Kết quả khám sức khỏe
Cân (kg) Đo (cm) Bình thường SDD vừa SDD nặng CN> tuổi CN đi ↓ CN đi → CN đi lên Bình thường CC> tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Võ Hoàng Chinh 10/01/2007 27,5         x     x          
2 Trần Nhân Hậu 14/05/07 20,2   X           x          
3 Nguyễn Thùy Dương 26/08/07 17,7   X           x          
4 Phạm Nguyễn Thúy Hiền 05/08/2007 22,2   X           x          
5 Nguyễn Nhật Đài Trang 19/11/07 17,5   X           x          
6 Nguyễn Hữu Hùng 16/10/07 17,5   X           x          
7 Nguyễn Khoa Thành Danh 24/07/07 18   X           x          
8 Nguyễn Trà Vinh 17/07/07 17,2   X           x          
9 Huỳnh Ngọc Thanh Tuấn 22/08/07 17   X           x          
10 Đỗ Ngọc Quỳnh Hương 14/02/07 18,5   X           x          
11 Vương Minh Tấn 17/07/07 20   X           x          
12 Lê Thành Thưởng 03/02/2007 19,2   X           x          
13 Huỳnh Khánh Việt 27/03/07 20,8   X           x          
14 Phạm Thủy Tiên 03/02/2007 20,5   X           x          
15 Nguyễn Vũ Trường 18/11/07 15   X           x          
16 Nguyễn Gia Bảo 07/03/2007 24,4   X           x          
17 Trịnh Minh Nghĩa 04/11/2007 17,5   x           x          
18 Trần Nguyễn Thùy Dương 28/03/07 14,2   X x         x          
19 Võ Đặng Ngọc Tuyền 18/04/07 17   X           x          
20 Nguyễn Lan Anh 05/12/2007 17   X           x          
21 Lưu Ngô Bảo Hoài 18/06/07 15,5   X           x          
22 Trần Hữu Ý 07/03/2007 17,2   X           x          
23 Trần Gia Huy 23/01/07 22,5   X           x          
24 Nguyễn Tấn Hiếu Thuận 11/03/2007 14,2   x           x          
25 Lưuơng Đỗ Ái Nhi 25/07/07 14     X         x          
26 Lê Hiếu 06/06/2007 17,7   X           x          
27 Phan Gia Hùng 23/06/07 15,8   X           x          
28 Phan Nguyễn Chí Bảo 26/06/07 16   X           x          
Cộng         25 2   1     28          
Tỷ lệ (%)       89,3 7,1   3,8     100          
 
 

               Lần cân: 3 (ngày 13 / 3/ 2013)

TT HỌ VÀ TÊN Ngày tháng năm sinh Kết quả Cân nặng Chiều cao Kết quả khám sức khỏe
Cân (kg) Đo (cm) Bình thường SDD vừa SDD nặng CN> tuổi CN đi ↓ CN đi → CN đi lên Bình thường CC> tuổi Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
1 Võ Hoàng Chinh 10/01/2007 28 111       x     x x        
2 Trần Nhân Hậu 14/05/07 20,5 110 X           x x        
3 Nguyễn Thùy Dương 26/08/07 17,8 105 X           x x        
4 Phạm Nguyễn Thúy Hiền 05/08/2007 24 114 X           x x        
5 Nguyễn Nhật Đài Trang 19/11/07 18 107 X           x x        
6 Nguyễn Hữu Hùng 16/10/07 18 108 X           x x        
7 Nguyễn Khoa Thành Danh 24/07/07 18,5 106 X           x x        
8 Nguyễn Trà Vinh 17/07/07 17,5 105 X           x x        
9 Huỳnh Ngọc Thanh Tuấn 22/08/07 17,5 109 X           x x        
10 Đỗ Ngọc Quỳnh Hương 14/02/07 18,6 112 X           x x        
11 Vương Minh Tấn 17/07/07 20,5 105 X           x x        
12 Lê Thành Thưởng 03/02/2007 20,5 113 X           x x        
13 Huỳnh Khánh Việt 27/03/07 22,5 115 X           x x        
14 Phạm Thủy Tiên 03/02/2007 22 111 X           x x        
15 Nguyễn Vũ Trường 18/11/07 15,2 104 X           x x        
16 Nguyễn Gia Bảo 07/03/2007 27 112       x     x x        
17 Trịnh Minh Nghĩa 04/11/2007 17,4 105 x           x x        
18 Trần Nguyễn Thùy Dương 28/03/07 15,5 103 X           x x        
19 Võ Đặng Ngọc Tuyền 18/04/07 18,3 108 X           x x        
20 Nguyễn Lan Anh 05/12/2007 17 108 X           x x        
21 Lưu Ngô Bảo Hoài 18/06/07 16 103 X           x x        
22 Trần Hữu Ý 07/03/2007 18,3 109 X           x x        
23 Trần Gia Huy 23/01/07 25 114 X           x x        
24 Nguyễn Tấn Hiếu Thuận 11/03/2007 15 97 x           x x        
25 Lưuơng Đỗ Ái Nhi 25/07/07 14,5 96 x           x     x    
26 Lê Hiếu 06/06/2007 18 106 X           x x        
27 Phan Gia Hùng 23/06/07 16 112 X           x x        
28 Phan Nguyễn Chí Bảo 26/06/07 16,2 104 X           x x        
Cộng         26     2     28 27   1    
Tỷ lệ (%)       92,9     7,1     100 96,4   3,6