Kết quả cân định kỳ năm 2013-2014

 
 
 Lớp Nhà trẻ

   MẪU GIÁO BÉ  
Lớp 3 tuổi

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp 4 tuổi A
Lớp 4 tuổi B
 

   MẪU GIÁO LỚN  
Lớp 5 tuổi A
Lớp 5 tuổi B
Lớp 5 tuổi C

Trang con (1): 4 TUỔI B