MG 4 TUỔI A

 

 

Lần cân: 1( Ngày12.09.2012)

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày
 sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả
khám sức khỏe

Cân
(kg)

Đo
(cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng

CN>
tuổi

CNđi
lên

CNđi
xuống

CC
đi lên

Bình
thường

CC>
tuổi

Thấp còi
độ 1

Thấp
còi
độ 2

1 Lê Thuỳ Linh 20.10.08 12 91   X               X   Bình thường
2 Lê Văn Tâm 03.10.08 14.8 99 X             X       Bình thường
3 Nguyễn Kim Ngân 26.10.08 15 97 X             X       Bình thường
4 Lê Thị Khánh Quyên 23.10.08 12.5 93 X                 X   Bình thường
5 Lê Đức Hậu 09.11.08 14.5 96 X             X       Sâu răng
6 Tô Kiều Diệu Ái 08.11.08 17 96 X             X       Bình thường
7 Nguyễn Nguyên Thanh 29.11.08 12 90   X               X   Bình thường
8 Võ Phú Trọng 02.11.08 13.2 92 X                 X   Bình thường
9 Trần Văn Thắng 15.11.08 16 100 X             X       Bình thường
10 Nguyễn Minh Tâm 12.12.08 16 96 X             X       Bình thường
11 Nguyễn Ngọc Kim Anh 27.12.08 14 100 X             X       Sâu răng
12 Lê Quốc Bảo 17.1.08 16 103 X             X       Sâu răng
13 Nguyễn Thanh Tuấn 19.1.08 14.5 99 X             X       Sâu răng
14 Nguyễn Gia Khiêm 14.1.08 16 101 X             X       Sâu răng
15 Võ Nhật Thảo 22.11.08 15.5 106 X             X       Bình thường
16 Biện Thanh Quỳnh Như 10.2.08 14 101 X             X       Sâu răng+ Amydal
17 Lê Hà Thuý Nhi 11.2.08 13.5 101 X             X       Bình thường
18 Lê Phú Hậu 10.2.08 17 101 X             X       Sâu răng
19 Võ Lê Đăng Hoàng 26.2.08 23.5 104       X       X       Bình thường
20 Võ Lê Đăng Huy 26.2.08 21.8 104 X             X       Sâu răng
21 Trương Tiểu Yến 19.2.08 13.8 102 X             X       Sâu răng
22 Lưu Nguyễn Quốc Việt 1.3.08 14 100 X             X       Viêm  Amyđan
23 Lê Thiên Lý 8.3.08 15.5 101 X             X       Bình thường
24 Võ Đặng Phương Nhi 13.4.08 13 100 X             X       Bình thường
25 Đinh Đức Đại 30.5.08 14.8 100 X             X       Sâu răng
26 Nguyễn Lương Giang 28.5.08 19 106 X             X       Bình thường
27 Nguyễn Lê Mỹ Quyên 7.6.08 13.3 104 X             X       Sâu răng
28 Lê Nhật Minh Thư 10.6.08 15 101 X             X       Bình thường
29 Lê Văn Định 27.6.08 13.5 97 X             X       Bình thường
30 Phạm Gia Hân 15.7.08 15.5 99 X             X       Bình thường
31 Trần Nguyễn Đức Hoà 25.8.08 16.8 99 X             X       Sâu răng
32 Lê Minh Quân 13.8.08 15 102 X             X       Sâu răng
33 Nguyễn Quốc Tâm 4.8.08 13 93 X                 X   Bình thường
34 Huỳnh Nghĩa 20.11.08 13.5 96 X             X       Bình thường
  Tổng cộng       32 2   1       29   5    
  Tỷ lệ       94,20% 5,8%   2,9%       85,3%   14,7%    
 
 
     Lần cân: 2( Ngày12.12.2012)      

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả
khám sức khỏe

Cân
(kg)

Đo
(cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng

CN>
tuổi

CNđi
lên

CNđi
xuống

CN
đi lên

Bình
thường

CC>
tuổi

Thấp còi
độ 1

Thấp
còi
độ 2

1 Lê Thuỳ Linh 20.10.08 12,2 91   X         X          
2 Lê Văn Tâm 03.10.08 16,5 99 X           X          
3 Nguyễn Kim Ngân 26.10.08 16 97 X           X          
4 Lê Thị Khánh Quyên 23.10.08 13 93 X           X          
5 Lê Đức Hậu 09.11.08 15 96 X           X          
6 Tô Kiều Diệu Ái 08.11.08 18,2 96 X           X          
7 Nguyễn Nguyên Thanh 29.11.08 12,5 90   X         X          
8 Võ Phú Trọng 02.11.08 13,5 92 X           X          
9 Trần Văn Thắng 15.11.08 17 100 X           X          
10 Nguyễn Minh Tâm 12.12.08 17 96 X           X          
11 Nguyễn Ngọc Kim Anh 27.12.08 14 100 X         X            
12 Lê Quốc Bảo 17.1.08 17 103 X           X          
13 Nguyễn Thanh Tuấn 19.1.08 16 99 X           X          
14 Nguyễn Gia Khiêm 14.1.08 16,5 101 X           X          
15 Võ Nhật Thảo 22.11.08 16,2 106 X           X          
16 Biện Thanh Quỳnh Như 10.2.08 15 101 X           X          
17 Lê Hà Thuý Nhi 11.2.08 14 101 X           X          
18 Lê Phú Hậu 10.2.08 17,6 101 X           X          
19 Võ Lê Đăng Hoàng 26.2.08 24 104       X     X          
20 Võ Lê Đăng Huy 26.2.08 22,3 104 X           X          
21 Trương Tiểu Yến 19.2.08 14,5 102 X           X          
22 Lưu Nguyễn Quốc Việt 1.3.08 14,8 100 X           X          
23 Lê Thiên Lý 8.3.08 17,3 101 X           X          
24 Võ Đặng Phương Nhi 13.4.08 13,7 100 X           X          
25 Đinh Đức Đại 30.5.08 16 100 X           X          
26 Nguyễn Lương Giang 28.5.08 20 106 X           X          
27 Nguyễn Lê Mỹ Quyên 7.6.08 13,8 104 X           X          
28 Lê Nhật Minh Thư 10.6.08 16,2 101 X           X          
29 Lê Văn Định 27.6.08 13,8 97 X           X          
30 Phạm Gia Hân 15.7.08 15,5 99 X         X            
31 Trần Nguyễn Đức Hoà 25.8.08 19 99 X           X          
32 Lê Minh Quân 13.8.08 15,5 102 X           X          
33 Nguyễn Quốc Tâm 4.8.08 14,2 93 X           X          
34 Huỳnh Nghĩa 20.11.08 13,5 96 X         X            
  Tổng cộng       31 2   1   3 31          
  Tỷ lệ       94,1% 5,8%   2,9%   8,9% 94,1%          
 
 

        Lần cân: 3

            ( Ngày 12.3.2013)

       

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Kết quả

Cân nặng

Chiều cao

Kết quả
khám sức khỏe

Cân
(kg)

Đo
(cm)

Bình
thường

SDD
vừa

SDD
nặng

CN>
tuổi

CNđi
lên

CNđi
xuống

CN
đi lên

Bình
thường

CC>
tuổi

Thấp còi
độ 1

Thấp
còi
độ 2

1 Lê Thuỳ Linh 20.10.08 13 93 X           X     X    
2 Lê Văn Tâm 03.10.08 17,2 105 X           X X        
3 Nguyễn Kim Ngân 26.10.08 16,1 101 X           X X        
4 Lê Thị Khánh Quyên 23.10.08 14 99 X           X X        
5 Lê Đức Hậu 09.11.08 16 100 X           X X        
6 Tô Kiều Diệu Ái 08.11.08 19,3 110 X           X X        
7 Nguyễn Nguyên Thanh 29.11.08 13,5 93 X           X     X    
8 Võ Phú Trọng 02.11.08 14,4 98 X           X X        
9 Trần Văn Thắng 15.11.08 17,5 104 X           X X        
10 Nguyễn Minh Tâm 12.12.08 17,3 100 X           X X        
11 Nguyễn Ngọc Kim Anh 27.12.08 15,5 103 X           X X        
12 Lê Quốc Bảo 17.1.08 18,5 109 X           X X        
13 Nguyễn Thanh Tuấn 19.1.08 16,5 103 X           X X        
14 Nguyễn Gia Khiêm 14.1.08 17 105 X           X X        
15 Võ Nhật Thảo 22.11.08 17 112 X           X X        
16 Biện Thanh Quỳnh Như 10.2.08 16 105 X           X X        
17 Lê Hà Thuý Nhi 11.2.08 15,5 105 X           X X        
18 Lê Phú Hậu 10.2.08 18 111 X           X X        
19 Võ Lê Đăng Hoàng 26.2.08 25,5 109       X     X X        
20 Võ Lê Đăng Huy 26.2.08 24,5 108 X           X X        
21 Trương Tiểu Yến 19.2.08 15,5 106 X           X X        
22 Lưu Nguyễn Quốc Việt 1.3.08 15,3 104 X           X X        
23 Lê Thiên Lý 8.3.08 18 106 X           X X        
24 Võ Đặng Phương Nhi 13.4.08 14,5 104 X           X X        
25 Đinh Đức Đại 30.5.08 16,6 104 X           X X        
26 Nguyễn Lương Giang 28.5.08 19,5 110 X         X   X        
27 Nguyễn Lê Mỹ Quyên 7.6.08 14,6 108 X           X X        
28 Lê Nhật Minh Thư 10.6.08 17 106 X           X X        
29 Lê Văn Định 27.6.08 14,5 101 X           X X        
30 Phạm Gia Hân 15.7.08 16,5 102 X           X X        
31 Trần Nguyễn Đức Hoà 25.8.08 20,6 102 X           X X        
32 Lê Minh Quân 13.8.08 16 106 X           X X        
33 Nguyễn Quốc Tâm 4.8.08 14,9 99 X           X X        
34 Huỳnh Nghĩa 20.11.08 14,5 101 X             X        
  Tổng cộng       33     1   1 33 32   2    
  Tỷ lệ       97,1%     2,9% 2,9% 97,1% 94,2%   5,8%    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments