Tổng hợp kết quả thi Bé khỏe - Bé ngoan

STT LỚP Số cháu Đạt BK Đạt BN Đạt BK-BN Ghi chú
1 5 TUỔI A 36 32 32 28  
2 5 TUỔI B 33 31 29 27 1 cháu ốm
3 4 TUỔI A 34 33 29 28  
4 4 TUỔI B 33 33 28 24 2 cháu ốm
5 3 TUỔI A 27 26 24 24  
6 3 TUỔI B 26 26 22 22  
7 PHƯỚC MỸ 11 11 11 11  
8 GÒ SẮN 22 20 20 19  
  TỔNG CỘNG 222 212-95.5% 195-87.8% 183-82.4%