Tổng hợp kết quả hội thi "Bé khỏe - bé ngoan" và "Bé khéo tay" năm học 2014 - 2015

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỘI THI " BÉ KHỎE-BÉ NGOAN "

NĂM HỌC 2014-2015

 

 


 

 

 

 

 

 SST

Lớp

Tổng số

Số
cháu

Đạt
BK

Đạt
 BN

Đạt
 BK-BN

Ghi chú

1

Lớp 5 tuổi A

35

35

34

30

29

 

2

Lớp 5 tuổi B

35

35

33

29

29

 

3

Lớp 5 tuổi C

36

36

36

27

27

 

4

Lớp 4 tuổi A

31

30

29

24

23

 

5

Lớp 4 tuổi B

30

30

28

22

20

 

6

Lớp 4 tuổi C

16

16

15

15

14

 

7

Lớp 3 tuổi A

27

27

27

24

24

 

8

Lớp 3 tuổi B

25

25

25

23

23

 

9

Nhà trẻ

18

16

16

13

13

 

TỔNG CỘNG

253

250

243

207

202

 

Tỉ lệ (%)

 

 

97.2

82.8

80.8

 


  

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÉ KHÉO TAY

NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

Lớp

Số cháu
tham gia

Số cháu đạt

Ghi chú

Loại A

Loại B

Loại C

1

Lớp 5 tuổi A

9

1

5

 

 

2

Lớp 5 tuổi B

7

 

1

 

 

3

Lớp 5 tuổi C

7

 

 

2

 

4

Lớp 4 tuổi A

5

 

 

 

 

5

Lớp 4 tuổi B

4

 

1

1

 

6

Lớp 4 tuổi C

3

 

1

 

 

7

Lớp 3 tuổi A

3

 

1

1

 

8

Lớp 3 tuổi B

5

 

 

1

 

TỔNG CỘNG

43

1

9

5

 

Comments