TỔNG HỢP BÉ KHỎE - BÉ NGOAN

STT

LỚP

Số cháu

Số cháu
dự thi

Đạt BK

Đạt BN

Đạt
BK-BN

Ghi chú

1

LỚP 5 TUỔI A

28

28

28

28

28

 

2

LỚP 5 TUỔI B

26

25

24

23

22

Nghỉ ốm 1

3

LỚP 5 TUỔI C

27

27

25

26

24

 

4

LỚP PHƯỚC MỸ

13

13

13

13

13

 

5

LỚP GÒ SẮN

28

28

25

28

25

 

6

LỚP 4 TUỔI A

34

34

34

31

31

 

7

LỚP 4 TUỔI B

33

33

32

31

30

 

8

LỚP 3 TUỔI 

35

35

35

32

32

 

TỔNG CỘNG

224-100%

223-99,6%

216-96,4%

212-94,6%

205-91,5%

 
Comments