TỔNG HỢP BN

STT 

Lớp

Số cháu

Số cháu đạt

Ghi chú

1

LỚP 5 TUỔI A

28

25

 

2

LỚP 5 TUỔI B

26

21

 

3

LỚP 5 TUỔI C

27

22

 

4

LỚP PHƯỚC MỸ

13

12

 

5

LỚP GÒ SẮN

28

25

 

6

LỚP 4 TUỔI A

34

29

 

7

LỚP 4 TUỔI B

33

26

 

8

LỚP 3 TUỔI 

35

33

 

TỔNG CỘNG

224-100%

193-86,2%

 
Comments