TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TRẺ HỌC KỲ I

         Nhằm đánh giá chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, qua đó đánh giá được mức độ phát triển của trẻ ở mỗi độ tuổi đồng thời giúp cho giáo viên định hướng xây dựng kế hoạch chăm sóc trẻ trong học kỳ II; từ ngày 11 - 14/01/2016, trường mầm non Ninh Hưng đã tiến hành đánh giá toàn bộ học sinh trong toàn trường.

Nhà trường đã xây dựng bộ công cụ đánh giá cho từng độ tuổi và tiến hành tổ chức đánh giá trẻ ở các lớp. Nội dung đánh giá phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi, giới hạn ôn luyện trong chương trình đã dạy trẻ từ đầu năm học đến cuối học kỳ I

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khách quan trong đánh giá chất lượng trẻ, nhà trường tổ chức cho giáo viên đánh giá chéo giữa các lớp nhau. Kết quả đánh giá đạt được như sau:

Tổng số trẻ được đánh giá: 255/255 – tỷ lệ: 100%

Số trẻ đạt yêu cầu: 250/255 – tỷ lệ: 98%.

            Sau đây là một số hình ảnh tổ chức đánh  giá trẻ: