Giới thiệu‎ > ‎Nhà trường‎ > ‎

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2015 - 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 

NĂM HỌC 2015 - 2016

            Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

            Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh khánh Hòa về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015-2016 tỉnh Khánh Hòa;

            Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-PGDĐT ngày 18/9/2045 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2015 – 2016;

            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục,

            Trường mầm non Ninh Hưng xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015- 2016 như sau:

            I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            1. Tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giáo dục; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật liên quan khác.

            2. Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra trên nguyên tắc: “Quản lý gì – kiểm tra nấy” và dựa trên căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật: Điều lệ nhà trường, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với từng bậc học mầm non.

            3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra nội bộ trường học; việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

            4. Tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thu chi kinh phí, sử dụng sổ sách, tuyển sinh đầu cấp.

            5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra và xử lý sau kiểm tra.
            II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1. Công tác tố chức

            - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016. Phối hợp với Công đoàn cơ sở cũng cố Ban thanh tra trường học để thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động giáo dục, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhà trường theo các quy định của pháp luật, tránh để xảy ra các tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

            - Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đối với Ban kiểm tra nội bộ trường học theo quy định tại Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

            - Xây dựng quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Các hoạt động kiểm tra

            2.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

            Tất cả giáo viên đều được kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhằm giúp đỡ giáo viên nâng cao năng lực sư phạm, nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, góp phần phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

            - Kiểm tra trình độ nghiệp vụ (tay nghề): Xem xét và đánh giá hai mặt alf trình độ nắm kiến thức, kỹ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh thể hiện qua việc giảng dạy và trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy và giáo dục thông qua kiểm tra giờ dạy trên lớp trên lớp của giáo viên theo yêu cầu, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, giáo dục; thực hiện về yêu cầu về soạn bài theo quy định; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, sử dụng đồ dùng dạy học, đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ và các quy định về chuyên môn, tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

            - Kết quả giảng dạy, giáo dục: Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, kết quả lên lớp của các hoạt động mà giáo viên dạy; kết quả kiểm tra trực tiếp của Ban kiểm tra; mức độ tiến bộ của học sinh.

            - Tham gia công tác khác: Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia công tác đoàn thể; thực hiện các công tác khác được phân công.

2.2. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Kiểm tra chất lượng dạy – học của tổ chuyên môn (việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc đánh giá học sinh theo chủ đề).

- Kiểm tra nề nếp sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, họp tổ.

2.3. Kiểm tra cơ sở vật chất và tài chính

            - Kiểm tra cơ sở vật chất: khuôn viên, đất đai, cảnh quang, môi trường, phòng làm việc, lớp học, khu phát triển vận động, phòng thể chất, nhà vệ sinh, nhà để xe.

            - Kiểm tra bàn ghế, tủ, kệ đồ dùng, thiết bị vi tính: Kiểm tra để nắm bắt tình trạng hư hỏng, mất mác của các đồ dùng, thiết bị.

            - Kiểm tra thiết bị dạy học: bao gồm các đồ dùng dạy học, phương tiện dạy học.

            - Kiểm tra tài chính: kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, trên sổ kế toán, trên báo cáo tài chính, đối chiếu với sổ thủ quỹ; kiểm tra việc thu chi các nguồn kinh phí trong ngâ sách, nguồn thu chi bán trú; kiểm tra việc chấp hành các thể lệ, chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính và thu nộp ngân sách.

            2.4. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính: Kiểm tra việc lưu trữ công văn đi, công văn đến; kiểm tra việc quản lý con dấu; kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, sổ đăng bộ, sổ nghị quyết của nhà trường, sổ theo dõi phổ cập, sổ kiểm tra của hiệu trưởng; sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác.

2.5. Kiểm tra công tác bán trú:

 Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú; kiểm tra hoạt động của bộ phận cấp dưỡng; kiểm tra hoạt động nuôi dưỡng của giáo viên, kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

2.6. Kiểm tra học sinh: ý thức học tập, khả năng tiếp thu trí thức, kỹ năng thực hành

2.7.   Hoạt động tự kiểm tra: thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ, công khai về thu, chi tài chính; việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phố cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

            3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

            Nhà trường bố trí địa điểm tiếp công dân (ghép với phòng Hiệu trưởng), công khai nội quy, lịch tiếp công dân và thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách ghi chép và lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ theo quy định. Thực hiện giải quyết các vụ việc liên quan theo quy trình, đúng quy định, không để xảy ra phức tạp dẫn đến khiếu kiện, tố cáo vượt cấp; các vụ việc không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn để công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

            III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

            1. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

            2. Các thành viên Ban kiểm tra nội bộ tham mưu, phối hợp để tiến hành hoạt động kiểm tra trường học theo chức năng được phân công nhằm xác định rõ ưu, khuyết điểm, những nguyên nhân và tư vấn biện pháp khắc phục, chú trọng việc góp ý để xây dựng hoặc xử lý nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong kiểm tra.

            3. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tổ chức tự kiểm tra các hoạt động trong nhà trường để giải quyết và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực, không để xảy ra tình trạng đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ.

            4. Tiến hành thực hiện việc xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) thuộc thẩm quyền.

            V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, niêm yết, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện; tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

            2. Thực hiện các chỉ tiêu kiểm tra

Thời gian thực hiện

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Người phụ trách kiểm tra

10/2015

Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn

Lê Thị Hồng Son

Ngô Như Nguyên

Lương Thị Hạnh

Trần Thị Hồng

Tự kiểm tra công khai chất lượng giáo dục

 

Nguyễn Tấn Nhật Phương

11/2015

Trình độ nghiệp vụ

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Ngô Như Nguyên

Ngô Thị Bích Chi

Lê Thị Hồng Son

Tự kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia

 

1. Phan Thị Thanh Chu

2. Ngô Như Nguyên

3. Nguyễn Tấn Nhật Phương

4. Nguyễn Thị Ngọc Lý

12/2015

 

Trình độ nghiệp vụ

 Nguyễn Thị Hoàng Diễm

Trần Thị Hồng

Phạm Thục Uyên

Ngô Như Nguyên

Kiểm tra tài chính

Nguyễn Thị Thu Thanh

1. Phan Thị Thanh Chu

2. Nguyễn Tấn Nhật Phương

3. Nguyễn Thị Ngọc Lý

01/2016

Kết quả giảng dạy, giáo dục và công tác khác

Nguyễn Tấn Nhật Phương

Phan Thị Thanh Chu

Trần Thị Hồng

Ngô Như Nguyên

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ 5 tuổi

Phan Thị Thanh Chu

Trần Thị Hồng

Kiểm tra cơ sở vật chất

 

1. Ngô Như Nguyên

2. Nguyễn Tấn Nhật Phương

02/2016

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ 4 tuổi

1.Ngô Như Nguyên

2. Trần Thị Hồng

Kiểm tra công tác bán trú

 

1. Nguyễn Tấn Nhật Phương

2. Nguyễn Thị Ngọc Lý

Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính

Nguyễn Thị Thu Thanh

Nguyễn Tấn Nhật Phương

03/2016

Trình độ nghiệp vụ

Đinh Thị Phương Lam

Lê Thị Hồng Son

Phạm Lê Thoa

Ngô Như Nguyên

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trần Thị Hồng

Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn

Nguyễn Thị Ngọc Lý

Phan Thị Thanh Chu

04/2016

Trình độ nghiệp vụ

Phạm Thị Hồng Mơ

Ngô Như Nguyên

Lê Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Tấn Nhật Phương

Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ Nhà trẻ - 3 tuổi

1. Phan Thị Thanh Chu

2. Nguyễn Tấn Nhật Phương

Tự kiểm tra công tác phổ cập GDMNCTNT

 

1. Phan Thị Thanh Chu

2. Nguyễn Thị Ngọc Lý

5/2016

Kiểm tra thiết bị dạy học

Lớp 5 tuổi A,

 4 tuổi B,

4 tuổi D

Ngô Như Nguyên

Lớp 5 tuổi B,

Nhà trẻ

Trần Thị Hồng

Lớp 4 tuổi C,

3 tuổi B

Lê Thị Hồng Son

Lớp 3 tuổi A,

4 tuổi A

Nguyễn Thị Ngọc Lý

Kiểm tra học sinh

Lớp 5 tuổi A

Ngô Như Nguyên

Lớp 5 tuổi B

Trần Thị Hồng

Ghi chú: Kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

            3. Phân công trách nhiệm

            a) Đối với Ban kiểm tra nội bộ

            Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ (KTNB) được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình kiểm tra và phải hoàn tất các loại hồ sơ sau:

            - Hàng tháng các thành viên trong Ban KTNB căn cứ kế hoạch kiểm tra để đề ra để có kế hoạch kiểm tra cụ thể trong tháng.

- Khi các thành viên trong Ban KTNB thực hiện công tác kiểm tra thì ghi biên bản kiểm tra, Phiếu dự giờ… Biên bản kiểm tra phải ghi đầy đủ các nội dung kiểm tra, kết quả, ý kiến nhận xét, đánh giá, nội dung tư vấn và có đủ chữ ký của người kiểm tra cũng như người được kiểm tra. Nếu người được kiểm tra có ý kiến phản hồi hoặc chưa đồng thuận thì phải ghi đầy đủ, trung thực vào biên bản để Ban KTNB xem xét. Các Phiếu dự giờ có ghi đầy đủ xếp loại và ý kiến về ưu, khuyết điểm của giờ dạy. Cuối tháng nộp các loại biên bản, Phiếu dự giờ về Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp.

- Hoạt động kiểm tra như dự giờ, xem hồ sơ, kế hoạch, khảo sát HS …thuộc phạm vi Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, các Tổ trưởng, Tổ phó vẫn thực hiện bình thường theo kế hoạch của Tổ và Phó Hiệu trưởng.

b) Đối với CBGVNV

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ theo quy định và theo kế hoạch kiểm tra nội bộ đã đề ra.

    2. Chế độ thông tin báo cáo

-   Báo cáo Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015 – 2016 nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/10/2015.

-   Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học ký I trước ngày 05/01/2016.

-   Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học 2015-2016 trước ngày 25/5/2016.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khi có vấn đề vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng để có hướng giải quyết./.

Comments