Đoàn thể‎ > ‎

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

     CĐGD NINH HÒA                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Phan Thị Thanh Chu

5/8/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

2

Ngô Như Nguyên

21/5/1969

 

x

12/12

CĐSPMG

 

x

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

3

Nguyễn Tấn Nhật Phương

17/9/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

4

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

5

Phạm Thục Uyên

15/9/1981

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

6

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

7

Lê Thị Hồng Son

1/10/1979

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

8

Đinh Thị Phương Lam

27/8/1982

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Lý

26/3/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Ninh Giang

 

10

Ngô Thị Bích Chi

28/1/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

11

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Phú Đa- Ninh Hưng

 

12

Lê Thị Hồng Hạnh

11/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tổ dân phố 15- phường Ninh Hiệp

 

13

Phan Thị Vương

1/3/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

14

Trần Thị Hồng

20/10/1974

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Gò Sắn- Ninh Hưng

 

15

Nguyễn Hiến

3/1/1966

x

 

9/12

 

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

16

Phạm Thị Hồng Dung

12/10/1970

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

11/10/2011

 

Phước Lộc- Ninh Quang

 

17

Võ Thị Hoài Xuân

14/1/1971

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

18

Nguyễn Thị Trinh

19/9/1979

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Phước Mỹ- Ninh Hưng

 

19

Phạm Thị Ái Loan

1/2/1967

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

20

Ngô Thị Lưu Diễm

4/9/1981

 

x

9/12

 

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

21

Lê Quang Minh

1/9/1968

x

 

9/12

 

11/10/2011

 

Phú Đa- Ninh Hưng

 

22

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/8/1988

 

x

12/12

ĐHSPMN

24/8/2012

 

Xuân Hòa 1- Ninh Phụng

 

23

Lê Thị Thanh Xuân

1/5/1982

 

x

12/12

CĐSPMN

24/8/2012

 

Phú Hòa- Ninh Quang

 

24

Nguyễn Thị Thu Thanh

7/4/1989

 

x

12/12

CĐKT- Tin

24/8/2012

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

25

Đặng Thị Ngọc Yến

10/10/1989

 

x

12/12

Trung cấp y tế

15/1/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

26

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

10/4/1991

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

 

27

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

28

Trịnh Ngọc Tùng

5/7/1989

x

 

12/12

 

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

Mới chuyển đến từ tháng 9/2014

29

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/3/1993

 

x

12/12

Trung cấp văn thư

26/12/2014

 

Trường Lộc – Ninh Hưng

 

30

Đặng Thị Kim Thảo

4/11/1986

 

x

12/12

Sơ cấp nấu ăn

26/12/2014

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                               Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                      Nguyễn Tấn Nhật Phương

           

 

 

 

    CĐGD NINH HÒA                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ 5 TUỔI

NĂM HỌC: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Ngọc Lý

26/3/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Ninh Giang

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tấn Nhật Phương

19/7/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

ĐV- CTCĐ

3

Đinh Thị Phương Lam

27/8/1982

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

4

Phạm Thục Uyên

15/9/1981

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

5

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

6

Lê Thị Hồng Hạnh

11/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tổ dân phố 15- phường Ninh Hiệp

ĐV

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                  Nguyễn Tấn Nhật Phương    

    

        

 

     CĐGD NINH HÒA                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ 4 TUỔI

NĂM HỌC: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Lê Thị Hồng Son

1/10/1979

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Ngô Thị Bích Chi

28/1/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

3

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

ĐV

4

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                               Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                CHỦ TỊCH

 

      

 

                                                                                                                   Nguyễn Tấn Nhật Phương

         

 

 

 

 

 

 

CĐGD NINH HÒA                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ NHÀ TRẺ- 3 TUỔI

NĂM HỌC: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Trần Thị Hồng

20/10/1974

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Gò Sắn- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/8/1988

 

x

12/12

ĐHSPMN

24/8/2012

 

Xuân Hòa- Ninh Phụng

ĐV

3

Phan Thị Vương

1/3/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

4

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

 

Phú Đa- Ninh Hưng

ĐV

5

Lê Thị Thanh Xuân

1/5/1982

 

x

12/12

CĐSPMN

24/8/2012

 

Phú Hòa- Ninh Quang

ĐV

6

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

10/4/1991

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

ĐV

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                  Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                          Nguyễn Tấn Nhật Phương

         

 

 

 

 

    CĐGD NINH HÒA                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC: 2014-2015

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Phan Thị Thanh Chu

5/8/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

2

Ngô Như Nguyên

21/5/1969

 

x

12/12

CĐSPMG

 

x

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

3

Nguyễn Hiến

3/1/1966

x

 

9/12

 

 

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

Tổ trưởng

4

Phạm Thị Hồng Dung

12/10/1970

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

11/10/2011

 

Phước Lộc- Ninh Quang

ĐV

5

Võ Thị Hoài Xuân

14/1/1971

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

6

Nguyễn Thị Trinh

19/9/1979

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Phước Mỹ- Ninh Hưng

ĐV

7

Phạm Thị Ái Loan

1/2/1967

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

 

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

ĐV

8

Ngô Thị Lưu Diễm

4/9/1981

 

x

9/12

 

 

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

9

Lê Quang Minh

1/9/1968

x

 

9/12

 

11/10/2011

 

Phú Đa- Ninh Hưng

ĐV

10

Nguyễn Thị Thu Thanh

7/4/1989

 

x

12/12

CĐKT- Tin

24/8/2012

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

11

Đặng Thị Ngọc Yến

10/10/1989

 

x

12/12

Trung cấp y tế

15/1/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

12

Trịnh Ngọc Tùng

5/7/1989

x

 

12/12

 

 

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

13

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/3/1993

 

x

12/12

Trung cấp văn thư

26/12/2014

 

Trường Lộc – Ninh Hưng

 

14

Đặng Thị Kim Thảo

4/11/1986

 

x

12/12

Sơ cấp nấu ăn

26/12/2014

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

 

                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                Ninh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                            Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

 

 

 

Comments