Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

                   CĐGD THỊ XÃ NINH HOÀ                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG                                                     Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                          Ninh Hưng , ngày  10  tháng 9 năm 2014

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC : 2014 – 2015

 

Trên cơ sở nghị quyết của CĐGD thị xã Ninh Hòa, công đoàn cơ sở trường mầm non Ninh Hưng đề ra chương trình công tác năm học : 2014 – 2015 như sau :

A- NỘI DUNG CHỦ YẾU :

          1- Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành : cuộc vận động : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động : “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào : “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và cuộc vận động “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”

          2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục CB, GV, CNV trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nội quy, quy chế của đơn vị, của ngành. Tuyên truyền về luật an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

          3- BCH – CĐCS phối hợp chính quyền nhà trường thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung vào công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chất lượng ngày một cao hơn đáp ứng nhu cầu giáo dục. Đặc biệt chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho trẻ.

          4- Chủ trương theo dõi nắm bắt những vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của CB, GV, CNV. Theo dõi các vấn đề có liên quan đến người lao động như : đời sống, lương bỗng, hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng...

          5-Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT...trong các ngày lễ trong năm, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức.

          6- Tham gia góp ý các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động, các hội đồng thi đua, khen thưởng, kỉ luật của chính quyền nhà trường.

          7- Tích cực tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Phấn đấu kết nạp 100% CB, GV, CNV vào tổ chức Công đoàn. Giới thiệu Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp những đoàn viên ưu tú vào tổ chức Đảng. Đẩy mạnh hoạt động tổ Công đoàn, UBKT, ban nữ công Công đoàn cơ sở. Phấn đấu 100% tổ Công đoàn cở sở vững mạnh, 100% đoàn viên Công đoàn tích cực, 100% phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi, 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu gia đình nhà giáo văn hóa. Giữ vững danh hiệu thi đua CĐCS vững mạnh xuất sắc

B- CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ :

           CHƯƠNG TRÌNH 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục:

            - Phối hợp cùng với cấp ủy, các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ trương, đường lối, Nghị Quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước,nghị quyết của LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của ngành tới 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên trước yêu cầu của tình hình hiện nay.

         - Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà nòng cốt là cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”để xây dựng nền nếp kỷ cương trong dạy và học, mở rộng dân chủ, công khai ở các trường học và cơ quan quản lý giáo dục.

         - Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

         - Vận động 100% CB-GV-NV thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học.

         CHƯƠNG TRÌNH  2: Đại diện bảo vệ ,chăm lo đời sống CB,GV, CNV

        - Cùng với cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động : chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, sinh hoạt phí. Khuyến khích, động viên đoàn viên phát triển kinh tế ổn định gia đình.

         - Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014- 2015 để thực sự phát huy dân chủ từ cơ sở.

         - Vận động xây dựng các quỹ do nhà nước phát động cũng như các quỹ do công đoàn phát động như : Quỹ tương trợ, quỹ khuyến học công đoàn, quỹ mái ấm tình thương...

         - Cùng với cơ quan tổ chức tham quan du lịch cho Công nhân viên chức – lao động. Kịp thời thăm hỏi đoàn viên khi có ốm đau, hiếu hỉ...

         -  Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để tham mưu với nhà trường giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của đoàn viên.

         CHƯƠNG TRÌNH 3: Tham gia quản lý

         - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động, theo dõi ngày giờ công, thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi các phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Các vấn đề liên quan đến lợi ích, trách nhiệm của CB, GV, NV.

         - Phối hợp với  nhà trường về xây dựng đội ngũ CB, GV, CNV, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện công tác dân chủ hóa trường học.

         CHƯƠNG TRÌNH 4: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh

         - Củng cố, xây dựng phương thức tổ chức, nội dung hoạt động, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn.

         - Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các bộ phận công đoàn, thường xuyên theo dõi, đốc thúc, kiểm tra. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ công đoàn.

         - Giới thiệu những đoàn viên ưu tú bồi dưỡng. Kết nạp Đảng.

 C. CHỈ TIÊU THI ĐUA

         - 100% gia đình đoàn viên đăng ký gia đình nhà giáo văn hóa.

         - 100% đoàn viên nữ đăng ký danh hiệu phụ nữ hai giỏi.

         - 100% tổ công đoàn đăng ký tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

         - Công đoàn cơ sở đăng ký công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

         - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: 2 đồng chí.

         - 100% nữ CB, GV, CNV thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.

         - 100% đoàn viên hưởng ứng xây dựng cơ quan văn hóa, trường học thân thiện học sinh tích cực.

         - 100% đoàn viên hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

         - Tổ chức một chuyến tham quan du lịch

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 của công đoàn cơ sở trường mầm non Ninh Hưng. Tập thể đoàn viên công đoàn ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

 

                                         

                                                                                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

                                                                                                                 CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 09

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật viên chức, luật phòng chống tham ô.

- Kể chuyện về Bác: “Chuyện Bác bỏ thuốc lá”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng 2/9

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội: “Vui đến trường”, “Vui hội trung thu”

- Phối hợp với nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

3. Công tác thi đua

- Phối hợp với nhà trường kiểm tra việc thực hiện trang trí lớp.

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                   Ninh Hưng, ngày 5  tháng 9 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 09

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật viên chức, luật phòng chống tham ô.

- Đã kể chuyện về Bác: “Chuyện Bác bỏ thuốc lá” và rút ra bài học: Khi làm bất cứ một việc gì nếu như có quyết tâm, có kế hoạch, có biện pháp thì nhất định sẽ thành công.

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng 2/9

- Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau kịp thời

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội: “Vui đến trường”, “Vui hội trung thu”

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

3. Công tác thi đua

- Đã phối hợp với nhà trường kiểm tra việc thực hiện trang trí lớp.

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Phương, Uyên, Trinh, Lưu Diễm.

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

- Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 24  tháng 9 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn

- Kể chuyện về Bác: “Nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC

3. Công tác thi đua

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch năm học của nhà trường đề ra.

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Tổ chức hội nghị công đoàn

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Tổ chức ngày 20/10

- Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 24 tháng 9 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn

- Đã kể chuyện về Bác: “Nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang” và rút ra bài học: người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù không được đăng tên tuổi trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo, cô giáo tốt là những anh hùng vô danh.
2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC

3. Công tác thi đua

- Đã vận động đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch năm học của nhà trường đề ra.

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Mơ, Son, Hồng, Dung, Yến.

- Đã tổ chức hội nghị công đoàn

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Đã tổ chức ngày 20/10 với hình thức tọa đàm nhằm ôn lại ý nghĩa ngày 20/10 và tổ chức trò chơi: trả lời các câu hỏi tìm hiểu về ngày Phụ nữ Việt Nam.

- Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 10 và có kế hoạch tháng 11.

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

 

                                                                              Ninh Hưng, ngày 29  tháng 10 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật viên chức

- Kể chuyện về Bác: “Gặp Bác trước lúc Người đi xa”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

3. Công tác thi đua

- Vận động đoàn viên tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                            Ninh Hưng, ngày 29  tháng 10 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương 

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật viên chức

- Đã kể chuyện về Bác: “Gặp Bác trước lúc Người đi xa” và rút ra bài học: được gặp Bác Hồ như được gặp một vị tiên ông.

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

3. Công tác thi đua

- Đã vận động đoàn viên tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả: Tốt: 9- 64,3%, Khá: 5- 35,7%

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Thảo

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Đã  họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 11 và có kế hoạch tháng 12.

- Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                            Ninh Hưng, ngày 25  tháng 11 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 12

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn

- Kể chuyện về Bác: “Tấm lòng cao thượng của vị chủ tịch nước”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

3. Công tác thi đua

- Tham gia họp về công tác thi đua và xây dựng kế hoạch hoạt động của cụm CĐ

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “ Cháu yêu chú bộ đội”

- Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 12 và có kế hoạch tháng 1

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                               Ninh Hưng, ngày 25 tháng 11 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương 

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 12

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Đã kể chuyện về Bác: “Tấm lòng cao thượng của vị chủ tịch nước” và rút ra bài học: Tấm lòng của Bác lúc nào cũng lo cho dân, cho nước và đặc biệt là quan tâm đến một em bé bị té ngã vì mừng quá khi được gặp Bác.

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Đã kịp thời thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau.

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

3. Công tác thi đua

- Đã tham gia họp về công tác thi đua và xây dựng kế hoạch hoạt động của cụm CĐ

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Thoa

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “ Cháu yêu chú bộ đội”

- Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 12 và có kế hoạch tháng 1

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

 

                                                                               Ninh Hưng, ngày 29 tháng 12 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 1

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động

- Kể chuyện về Bác: “Bác đi chợ tết”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng tết, tiền trực trưa

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi, ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

3. Công tác thi đua

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Múa hát mừng xuân”

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 1 và có kế hoạch tháng 2

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                               Ninh Hưng, ngày 29 tháng 12 năm 2014

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương 

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 1

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động

- Đã kể chuyện về Bác: “Bác đi chợ tết” và rút ra bài học: Bác lúc nào cũng chăm lo cho đời sống của nhân dân nhất là vào dịp tết.

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền trực trưa

- Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

3. Công tác thi đua

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Hoàng Diễm, Chi, Hồng Hạnh, Hiến, Xuân

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 1 và có kế hoạch tháng 2

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

Tồn tại:

- Công tác “Múa hát mừng xuân” chuyển qua tháng 2

 

 

 

                                                                               Ninh Hưng, ngày 28 tháng 1 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 2

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật viên chức.

- Kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với môi trường”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Có kế hoạch chăm lo đời sống đoàn viên trong dịp tết.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

3. Công tác thi đua

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

- Phối hợp với nhà trường tổ chức đêm văn nghệ: “Mừng Đảng, mừng xuân”

- Phối hợp với nhà trường tố chức ngày hội “ Múa hát mừng xuân”

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 2 và có kế hoạch tháng 3

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 28 tháng 1 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 2

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật viên chức.

- Kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với môi trường” và rút ra bài học: Sự quan tâm của Bác đối với môi trường xanh gắn liền với tết trồng cây

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng tết.

- Làm tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên trong dịp tết.

- Làm tốt công tác thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác như quỹ đền ơn đáp nghĩa

3. Công tác thi đua

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Ái Loan

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức thành công đêm văn nghệ: “Mừng Đảng, mừng xuân”

- Đã phối hợp với nhà trường tố chức ngày hội “ Múa hát mừng xuân”

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp chuẩn bị nghỉ Tết.

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 2 và có kế hoạch tháng 3

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 12 tháng 2 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật lao động, luật công đoàn, luật viên chức.

- Kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với thanh niên xung phong”

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác như: quỹ vì người nghèo

3. Công tác thi đua

- Tham gia giao lưu, học tập kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức ngày 8/3 cho đoàn viên

- Tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 ( từ ngày 15/3/2015 -> 21/3/2015)

- Phối hợp với nhà trường tổ chức “ngày hội của bà và mẹ”

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các hội thi của bé: “Bé khỏe –bé ngoan, bé khéo tay, thi các trò chơi dân gian, thi các làn điệu dân ca”

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 3 và có kế hoạch tháng 4

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 12 tháng 2 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình, luật lao động.

- Đã kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với thanh niên xung phong” và rút ra bài học: thanh niên là phải xung phong trong mọi việc bất kỳ dù việc khó hay dễ.

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác như: quỹ vì người nghèo

3. Công tác thi đua

- Đã tham gia giao lưu, học tập kỷ niệm 105 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức ngày 8/3 cho đoàn viên với hình thức tọa đàm.

- Đã tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 ( từ ngày 15/3/2015 -> 21/3/2015)

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức “ngày hội của bà và mẹ”

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức các hội thi của bé: “Bé khỏe –bé ngoan, bé khéo tay, thi các trò chơi dân gian, thi các làn điệu dân ca”

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 3 và có kế hoạch tháng 4

- Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ninh Hưng, ngày 25 tháng 3 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 4

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: phổ biến luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Kể chuyện về Bác: Chiếc áo Bác mặc ngày Quốc Khánh

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác như: quỹ bảo trợ trẻ em, mái ấm công đoàn.

3. Công tác thi đua

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho đoàn viên đi tham quan du lịch trong tỉnh nhân dịp 30/4, 1/5.

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên.

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 4 và có kế hoạch tháng 5

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 25 tháng 3 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 4

 

1. Công tác tư tưởng

- Đã tổ chức ngày pháp luật: phổ biến luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Đã kể chuyện về Bác: Chiếc áo Bác mặc ngày Quốc Khánh

2. Công tác đời sống

- Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác như: quỹ bảo trợ trẻ em, mái ấm công đoàn.

3. Công tác thi đua

- Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Đã họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

- Đã phối hợp với nhà trường tổ chức cho đoàn viên đi tham quan du lịch trong tỉnh tại khu du lịch Trăm Trứng Nha Trang. Nhìn chung các đoàn viên đều vui vẻ, thoải mái khi đi tham quan.

- Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Thanh, Oanh, Thị Hạnh

- Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 4 và có kế hoạch tháng 5

- Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 22 tháng 4 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 5

 

1. Công tác tư tưởng

- Tổ chức ngày pháp luật: Luật tiếp công dân, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Kể chuyện về Bác: Mọi việc lớn nhỏ đều vì nước vì dân.

2. Công tác đời sống

- Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

- Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

- Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác

3. Công tác thi đua

- Phối hợp với nhà trường đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

- Phối hợp với nhà trường đánh giá cán bộ công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo quyết định 06/2006 BNV

- Tham gia họp xét thi đua công đoàn cơ sở do cụm công đoàn số 2 tổ chức.

- Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

- Họp bình xét thi đua.

4. Công tác tổ chức

- Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Về thủ đô viếng Bác”

- Phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học

- Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

- Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên.

- Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 5 và có kế hoạch tháng 6,7,8.

- Hoàn tất hồ sơ công đoàn.

 

 

 

                                                                                 Ninh Hưng, ngày 22 tháng 4 năm 2015

                                                                                                         CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments