Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


  
 STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
 1NGUYỄN TẤN NHẬT PHƯƠNG CHỦ TỊCH CĐCS
 2 PHẠM THỤC UYÊN TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
 3 ĐINH THỊ PHƯƠNG LAM PHỤ TRÁCH UBKT