KẾ HOẠCH

CĐGD THỊ XÃ NINH HOÀ                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG                                                                           Độc lập –Tự do - Hạnh phúc

        

                                                                                                                                                       Ninh Hưng , ngày  23  tháng 9 năm 2016

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC : 2016 – 2017

 

            Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của công đoàn giáo dục, công đoàn cơ sở trường mầm non Ninh Hưng đề ra chương trình công tác năm học 2016-2017 như sau :

            A. NỘI DUNG CHỦ YẾU

           1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ NGNLĐ thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 9 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp cơ bản của ngành, NGhị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để mỗi CBNGNLĐ thực sự nắm vững các chủ trương đổi mới của ngành, tham gia góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của NGNLĐ trong đơn vị.

            2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NGNLĐ. Tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NGNLĐ, nhất là các chế độ, chính sách mới. Có nhiều giải pháp tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ; hỗ trợ giúp đỡ kịp thời NGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NGNLĐ.

            3. Chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sỏ, làm tốt chức năng giám sát, phản biện của công đoàn. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công  đoàn không chuyên trách trong đơn vi.

            4. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” với những nội hàm phù hợp với tình hình mới; động viên NGNLĐ năng động, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương, nề nếp. Quan tâm, tạo điều kiện cho NGNLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

            5. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, phối hợp ban VSTBPN triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ tham gia các chức năng lãnh đạo, quản lý; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ; vận động CBNGNLĐ thực hiện tốt chính sách DS-KHH gia đình, không sinh con thứ 3.

            6. Đổi mới hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, tập trung thực hiện tốt chức năng chủ yếu của tổ chức côngđoàn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên- NLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn, công khai, minh bạch, tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

            7. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS trong đơn vị.

            B. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

           CHƯƠNG TRÌNH 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục

            - Phối hợp cùng với cấp ủy, các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ trương, đường lối, Nghị Quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước,nghị quyết của LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của ngành tới 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên trong trường nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên trước yêu cầu của tình hình hiện nay.

           - Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà nòng cốt là cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” để xây dựng nền nếp kỷ cương trong dạy và học, mở rộng dân chủ, công khai ở các trường học và cơ quan quản lý giáo dục.

           - Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

           - Vận động 100% CB-GV-NV thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong trường học.

          CHƯƠNG TRÌNH  2: Đại diện bảo vệ ,chăm lo đời sống CB,GV, CNV

          - Cùng với cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, sinh hoạt phí. Khuyến khích, động viên đoàn viên phát triển kinh tế ổn định gia đình.

           - Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016- 2017 để thực sự phát huy dân chủ từ cơ sở.

           - Vận động xây dựng các quỹ do nhà nước phát động cũng như các quỹ do công đoàn phát động như: Quỹ tương trợ, quỹ khuyến học công đoàn, quỹ mái ấm tình thương...

            - Cùng với cơ quan tổ chức tham quan du lịch cho Công nhân viên chức - lao động. Kịp thời thăm hỏi đoàn viên khi có ốm đau, hiếu hỉ...

           - Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để tham mưu với nhà trường giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của đoàn viên.

           CHƯƠNG TRÌNH 3: Tham gia quản lý

           - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động, theo dõi ngày giờ công, thực hiện nhiệm vụ. Theo dõi các phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Các vấn đề liên quan đến lợi ích, trách nhiệm của CB, GV, NV.

          - Phối hợp với  nhà trường về xây dựng đội ngũ CB, GV, CNV, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện công tác dân chủ hóa trường học.

          CHƯƠNG TRÌNH 4: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh

          - Củng cố, xây dựng phương thức tổ chức, nội dung hoạt động, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn.

          - Chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các bộ phận công đoàn, thường xuyên theo dõi, đốc thúc, kiểm tra. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ công đoàn.

          - Giới thiệu những đoàn viên ưu tú bồi dưỡng. Kết nạp Đảng.

          C. CHỈ TIÊU THI ĐUA

          - 100% gia đình đoàn viên đăng ký gia đình nhà giáo văn hóa.

          - 100% đoàn viên nữ đăng ký danh hiệu phụ nữ hai giỏi.

          - 100% tổ công đoàn đăng ký tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc

          - Công đoàn cơ sở đăng ký công đoàn cơ sở vững mạnh

          - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp: 2 đồng chí.

          - 100% nữ CB, GV, CNV thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.

          - 100% đoàn viên hưởng ứng xây dựng cơ quan văn hóa, trường học thân thiện học sinh tích cực.

          - 100% đoàn viên hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

          - Tổ chức một chuyến tham quan du lịch

         Trên đây là toàn bộ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của công đoàn cơ sở trường mầm non Ninh Hưng. Tập thể đoàn viên công đoàn ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

                                         

                                                                                                         TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                    Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 09

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Tổ chức ngày pháp luật: Luật thi đua khen thưởng, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật tố tụng dân sự

            - Kể chuyện về Bác: “Thường ngày Bác yêu trẻ con một cách lạ”

            2. Công tác đời sống

            - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng 2/9

            - Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

            - Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch, quỹ ủng hộ thiên tai và các loại quỹ khác.

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội: “Vui đến trường”, “Vui hội trung thu”

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

            3. Công tác thi đua

            - Phối hợp với nhà trường kiểm tra việc thực hiện trang trí lớp.

            - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

            - Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

            - Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                                                              Ninh Hưng, ngày 7  tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                                      Nguyễn Tấn Nhật Phương

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 09

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật thi đua khen thưởng, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật tố tụng dân sự.

            - Đã kể chuyện về Bác: “Thường ngày Bác yêu trẻ con một cách lạ” và rút ra bài học: Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn chú ý chăm sóc các cháu thiếu nhi.

            2. Công tác đời sống

            - Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng 2/9

            - Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau kịp thời

            - Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch, quỹ ủng hộ thiên tai và các loại quỹ khác.

            - Đã phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội: “Vui đến trường”, “Vui hội trung thu”

            - Đã phối hợp với nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

            3. Công tác thi đua

            - Đã phối hợp với nhà trường kiểm tra việc thực hiện trang trí lớp.

            - Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Đã họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Phương, Uyên, Trinh, Lưu Diễm, Minh.

            - Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp.

            - Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 9 và có kế hoạch tháng 10.

            - Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

                                                                                                                             Ninh Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                        Nguyễn Tấn Nhật PhươngKẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Tổ chức ngày pháp luật

            - Kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với các cháu mồ côi”

            2. Công tác đời sống

            - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

            - Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

            - Thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

            3. Công tác thi đua

            - Vận động đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch năm học của nhà trường đề ra.

            - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC

            - Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

            - Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Tổ chức ngày 20/10

            - Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 10 và có kế hoạch tháng 11.

            - Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                                                                            Ninh Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                         Nguyễn Tấn Nhật Phương

 


KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 10

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Đã tổ chức ngày pháp luật: Luật khiếu nại, tố cáo.

            - Đã kể chuyện về Bác: “Bác Hồ với các cháu mồ côi” và rút ra bài học: Bác lúc nào cũng luôn yêu thương, quan tâm đến những cháu mồ côi.

            2. Công tác đời sống

            - Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền thưởng cho CB, GV, NV có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016.

            - Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, ốm đau.

            - Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch, quỹ ủng hộ thiên tai và các loại quỹ khác.

            3. Công tác thi đua

            - Đã phối hợp với nhà trường hoàn thành hồ sơ thi đua.

            - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công. Kết quả: các đoàn viên đều đảm bảo ngày giờ công.

            - Họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Đã phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị CBCCVC và hoàn thành hồ sơ nộp cho công đoàn ngành.

            - Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Mơ, Son, Hồng, Dung, Yến.

            - Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Đã tổ chức ngày 20/10 với hình thức thi “Làm hoa giấy nghệ thuật”cho các tổ công đoàn. Kết quả:

            + Giải nhất: Tổ cấp dưỡng

            + Giải nhì: Tổ hành chính, tổ NT- 3 tuổi

            + Giải ba: Tổ 5-6 tuổi, tổ 4-5 tuổi- Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Đã họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 10 và có kế hoạch tháng 11.

            - Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

                                                                                                                         Ninh Hưng, ngày 27  tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                       Nguyễn Tấn Nhật Phương


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Tổ chức ngày pháp luật

            - Kể chuyện về Bác: “Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai”

            2. Công tác đời sống

            - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

            - Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

            - Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

            3. Công tác thi đua

            - Vận động đoàn viên tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

            - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Họp cụm thi đua công đoàn số 2 để đăng ký thi đua công đoàn cơ sở năm học 2016-2017.

            - Họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

            - Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

            - Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 11 và có kế hoạch tháng 12.

            - Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

                                                                                                                        Ninh Hưng, ngày 27  tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                       Nguyễn Tấn Nhật Phương


KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 11

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Đã tổ chức ngày pháp luật:

            + Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt ATGT

            + Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

            + Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

            + Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

            + Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

            + Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 02/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

            + Luật bình đẳng giới

            + Luật phòng chống HIV/AIDS

            - Đã kể chuyện về Bác: “Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai” và rút ra bài học: Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng lúc nào Bác cũng luôn quan tâm, giúp đỡ những người nghèo.

            2. Công tác đời sống

            - Đã phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương, tiền truy lĩnh.

            - Đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

            - Đã thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

            3. Công tác thi đua

            - Đã vận động đoàn viên tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Kết quả: Giỏi: 10, Khá: 4

            - Đã phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV, NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Đã họp cụm thi đua công đoàn số 2 để đăng ký thi đua công đoàn cơ sở năm học 2016-2017.

            - Đã họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

            - Đã tổ chức sinh nhật cho đoàn viên: Thảo, Tính.

            - Đã tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Đã họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Đã  họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 11 và có kế hoạch tháng 12.

            - Đã hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

                                                                                                                            

Ninh Hưng, ngày 29  tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                  Nguyễn Tấn Nhật Phương

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN THÁNG 12

 

            1. Công tác tư tưởng

            - Tổ chức ngày pháp luật:

            - Kể chuyện về Bác: “Dưới gốc đa Tân Trào”

            2. Công tác đời sống

            - Phối hợp với nhà trường thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động: tiền lương.

            - Tiếp tục công tác động viên, thăm hỏi , ốm đau

            - Tiếp tục thực hiện các loại quỹ: tham quan du lịch và các loại quỹ khác.

            3. Công tác thi đua

            - Phối hợp với nhà trường giám sát các hoạt động của CB, GV,NV; theo dõi ngày giờ công.

            - Họp bình xét thi đua.

            4. Công tác tổ chức

            - Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên

            - Tổ chức cho tất cả CB, GV, NV của nhà trường lao động tổng vệ sinh trường, lớp

            - Phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội “ Cháu yêu chú bộ đội”

            - Họp tổ trưởng và BCH công đoàn

            - Họp BCH công đoàn cuối tháng để đánh giá công tác tháng 12 và có kế hoạch tháng 1

            - Hoàn tất hồ sơ công đoàn

 

 

 

 

                                                                               Ninh Hưng, ngày 29 tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                              Nguyễn Tấn Nhật Phương