DANH SACH ĐOÀN VIÊN

            CĐGD NINH HÒA                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcDANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC: 2016-2017

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Phan Thị Thanh Chu

5/8/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

2

Ngô Như Nguyên

21/5/1969

 

x

12/12

CĐSPMG

25/10/2004

x

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

3

Nguyễn Tấn Nhật Phương

17/9/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

4

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

5

Phạm Thục Uyên

15/9/1981

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

6

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

7

Lê Thị Hồng Son

1/10/1979

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

8

Đinh Thị Phương Lam

27/8/1982

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

9

Nguyễn Thị Ngọc Lý

26/3/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

x

Phong phú 2- Ninh Giang

Chuyển về trường 1/5 từ ngày 1/8/2016

10

Ngô Thị Bích Chi

28/1/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

11

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

 

Phú Đa-  Ninh Hưng

 

12

Lê Thị Hồng Hạnh

11/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tổ dân phố 15- phường Ninh Hiệp

 

13

Phan Thị Vương

1/3/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

14

Trần Thị Hồng

20/10/1974

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

 

Gò Sắn- Ninh Hưng

 

15

Nguyễn Hiến

3/1/1966

x

 

9/12

 

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

16

Phạm Thị Hồng Dung

12/10/1970

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

11/10/2011

 

Phước Lộc- Ninh Quang

 

17

Võ Thị Hoài Xuân

14/1/1971

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

18

Nguyễn Thị Trinh

19/9/1979

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Phước Mỹ- Ninh Hưng

 

19

Phạm Thị Ái Loan

1/2/1967

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

20

Ngô Thị Lưu Diễm

4/9/1981

 

x

9/12

 

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

 

21

Lê Quang Minh

1/9/1968

x

 

9/12

 

11/10/2011

 

Phú Đa- Ninh Hưng

 

22

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/8/1988

 

x

12/12

ĐHSPMN

24/8/2012

 

Xuân Hòa 1- Ninh Phụng

 

23

Lê Thị Thanh Xuân

1/5/1982

 

x

12/12

CĐSPMN

24/8/2012

 

Phú Hòa- Ninh Quang

 

24

Nguyễn Thị Thu Thanh

7/4/1989

 

x

12/12

CĐKT- Tin

24/8/2012

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

25

Đặng Thị Ngọc Yến

10/10/1989

 

x

12/12

Trung cấp y tế

15/1/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

26

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10/4/1991

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

 

27

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

28

Trịnh Ngọc Tùng

5/7/1989

x

 

12/12

 

26/12/2014

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

Nghỉ việc từ tháng 6

29

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/3/1993

 

x

12/12

Trung cấp văn thư

26/12/2014

 

Trường Lộc-  Ninh Hưng

 

30

Đặng Thị Kim Thảo

4/11/1986

 

x

12/12

Sơ cấp nấu ăn

26/12/2014

 

Gò Sắn- Ninh Hưng

 

31

Nguyễn Văn Tính

20/11/1970

x

 

9/12

 

30/12/2015

 

Phú Đa – Ninh Hưng

  

 

 

 

CĐGD NINH HÒA                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ 5 TUỔI

NĂM HỌC: 2016-2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Trần Thị Hồng

20/10/1974

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

 

Gò Sắn- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tấn Nhật Phương

19/7/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

ĐV- CTCĐ

3

Phạm Thị Hồng Mơ

12/10/1984

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

4

Lê Thị Hồng Hạnh

11/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tổ dân phố 15- phường Ninh Hiệp

ĐV

5

Ngô Thị Bích Chi

28/1/1988

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

6

Phan Thị Vương

1/3/1983

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

                                                                                                                                                

 

                                                                                                                       Ninh Hưng, ngày 7 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                  Nguyễn Tấn Nhật Phương    

    

       

 

CĐGD NINH HÒA                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ 4 TUỔI

NĂM HỌC: 2016-2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Phạm Thục Uyên

15/9/1981

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Đinh Thị Phương Lam

27/8/1982

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

3

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10/4/1991

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Gò Sắn -    Ninh Hưng

ĐV

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                      Ninh Hưng, ngày 7 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                          CHỦ TỊCH

 

      

 

                                                                                                                Nguyễn Tấn Nhật Phương

         

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐGD NINH HÒA                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ NHÀ TRẺ- 3 TUỔI

NĂM HỌC: 2016-2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Hoàng Diễm

10/1/1985

 

x

12/12

ĐHSPMG

8/3/2011

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Phạm Lê Thoa

23/12/1992

 

x

12/12

CĐSPMN

24/12/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

3

Nguyễn Thị Hồng Diễm

29/8/1988

 

x

12/12

ĐHSPMN

24/8/2012

 

Xuân Hòa 1- Ninh Phụng

 

4

Lương Thị Hạnh

18/4/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

 

Phú Đa- Ninh Hưng

ĐV

5

Lê Thị Thanh Xuân

1/5/1982

 

x

12/12

CĐSPMN

24/8/2012

 

Phú Hòa- Ninh Quang

ĐV

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                   Ninh Hưng, ngày 7 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                           CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                Nguyễn Tấn Nhật Phương

         

 

 

 

 

 

 CĐGD NINH HÒA                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS MẦM NON NINH HƯNG                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

NĂM HỌC: 2016-2017

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Giới tính

Trình độ văn hóa

Trình độ chuyên môn

Ngày vào đoàn

Đảng viên

Trú quán

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Hiến

3/1/1966

x

 

9/12

 

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

Tổ trưởng

2

Phan Thị Thanh Chu

5/8/1971

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Tân Hưng- Ninh Hưng

 

3

Lê Thị Hồng Son

1/10/1979

 

x

12/12

ĐHSPMG

25/10/2004

x

Trường Lộc- Ninh Hưng

 

4

Ngô Như Nguyên

21/5/1969

 

x

12/12

CĐSPMG

25/10/2004

x

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

5

Phạm Thị Hồng Dung

12/10/1970

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

11/10/2011

 

Phước Lộc- Ninh Quang

ĐV

6

Võ Thị Hoài Xuân

14/1/1971

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

7

Nguyễn Thị Trinh

19/9/1979

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Phước Mỹ- Ninh Hưng

ĐV

8

Phạm Thị Ái Loan

1/2/1967

 

x

9/12

Sơ cấp nấu ăn

8/3/2011

 

Trường Lộc- Ninh Hưng

ĐV

9

Ngô Thị Lưu Diễm

4/9/1981

 

x

9/12

 

8/3/2011

 

Phụng Cang- Ninh Hưng

ĐV

10

Lê Quang Minh

1/9/1968

x

 

9/12

 

11/10/2011

 

Phú Đa- Ninh Hưng

ĐV

11

Nguyễn Thị Thu Thanh

7/4/1989

 

x

12/12

CĐKT- Tin

24/8/2012

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

12

Đặng Thị Ngọc Yến

10/10/1989

 

x

12/12

Trung cấp y tế

15/1/2013

 

Tân Hưng- Ninh Hưng

ĐV

13

Nguyễn Thị Bích Trâm

30/3/1993

 

x

12/12

Trung cấp văn thư

26/12/2014

 

Trường Lộc – Ninh Hưng

ĐV

14

Đặng Thị Kim Thảo

4/11/1986

 

x

12/12

Sơ cấp nấu ăn

26/12/2014

 

Gò Sắn – Ninh Hưng

ĐV

15

Nguyễn Văn Tính

20/11/1970

x

 

9/12

 

30/12/2015

 

Phú Đa – Ninh Hưng

ĐV

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                         Ninh Hưng, ngày 7 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                               Nguyễn Tấn Nhật Phương