DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN

 STTHỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 
 1NGUYỄN TẤN NHẬT PHƯƠNG CHỦ TỊCH CĐCS
 2 PHẠM THỤC UYÊN TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
 3 ĐINH THỊ PHƯƠNG LAM PHỤ TRÁCH UBKT