PHÂN CÔNG THANH TRA

CĐCS TRƯỜNG MẦM NON NINH HƯNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THANH TRA NHÂN DÂN                                                 Độc lập –Tự do -  Hạnh phúc

 

                                                                                                      Ninh Hưng, ngày 22 tháng 10 năm 2016

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TTND

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

 

1

 

ĐINH THỊ PHƯƠNG LAM

 

Trưởng ban

1. Lập kế hoạch thanh tra quý, năm.

2. Viết báo cáo quý, năm.

3. Tham gia các hoạt động của cơ quan khi cần có Ban TTND.

4. Theo dõi hoạt động chuyên môn của nhà trường.

5. Theo dõi thu chi ngân sách của đơn vị.

6. Kiểm tra công việc, sổ sách của các thành viên trong Ban TTND.

 

2

 

NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM

 

Ủy viên

1. Thanh tra cơ sở vật chất :

- Cơ sở vật chất các phòng học, hành chính, công trình phụ.

- Thư viện.

- Thiết bị.

- Vệ sinh, cây xanh.

- Y tế học đường.

2. Hoàn thành sổ ghi chép thanh tra hàng tháng ( mỗi quý Trưởng ban kiểm tra sổ 1 lần ).

 

3

 

PHẠM THỤC UYÊN

 

Ủy viên

1. Theo dõi chỉ tiêu phát triển số lượng, chất lượng giáo dục hàng tháng.

2. Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

3. Hoàn thành sổ ghi chép thanh tra hàng tháng ( mỗi quý Trưởng ban kiểm tra sổ 1 lần ).

 

          *LƯU Ý :

            -Mỗi cá nhân thực hiện phần việc của mình hàng tháng, ghi chép vào sổ theo tháng. Mỗi quý tiến hành họp Ban TTND một lần, trưởng ban kiểm tra sổ sách các thành viên.

            - Đối với việc thanh tra theo kế hoạch năm học thì cả Ban TTND cùng thực hiện, có lập biên bản khi thanh tra.

      

       TM.BCHCĐ                                                                                                    TRƯỞNG BAN

       CHỦ TỊCH                                   

 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Nhật Phương                                                                                 Đinh Thị Phương Lam