BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CĐGD THỊ XÃ NINH HÒA                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TRƯỜNG MN NINH HƯNG                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:    /QĐ-CĐCS                                                                             Ninh Hưng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

      Căn cứ Điều lệ Công Đoàn Việt Nam

      Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra

      Căn cứ kết quả Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2015-2016 của Trường Mầm non Ninh Hưng ngày 16 tháng 10 năm 2015

      Căn cứ chức năng, quyền hạn của Ban chấp hành CĐCS trường học.

 QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Nay chuẩn y Ban thanh tra nhân dân trường Mầm non Ninh Hưng nhiệm kỳ 2015-2017 do hội nghị CBVC bầu ra gồm các ông bà có tên dưới đây :

            1. Đinh Thị Phương Lam        Trưởng ban

            2. Phạm Thục Uyên                Ủy viên

            3. Nguyễn Thị Ngọc Lý           Ủy viên

            Điều 2: Ban Thanh tra nhân dân chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành CĐCS, hoạt động theo quy chế trên cơ sở Điều lệ CĐVN và Pháp lệnh thanh tra.

Trưởng ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm phân công các thành viên, xây dựng quy chế, lên kế hoạch phối hợp hoạt động định kỳ, báo cáo BCH kết quả thanh tra.

            Điều 3: Ban chấp hành CĐCS, Ban TTND và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                            TM. Ban chấp hành

                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

   Nơi nhận :

- Ban TTND (Để thực hiện)

- Lưu CĐCS                                                                                        Nguyễn Tấn Nhật Phương

 
QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Thanh Tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ vào Quyết định số 03/QĐ-CĐCS ngày 22 thánh 10 năm 2015 về việc công nhận Ban thanh tra nhân dân của Công đoàn Trường Mầm non Ninh Hưng

- Ban thanh tra nhân dân Trường Mầm non Ninh Hưng ban hành quy chế hoạt động như sau:

CHƯƠNG I

QUI ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Ban thanh tra nhân dân do hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2015 – 2016 bầu ra và được Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường công nhận với nhiệm kỳ: 2015 – 2017, và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

          Điều 2: Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

          Điều 3:  Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm

     - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, nghị quyết của hội nghị Cán bộ -Viên chức ở đơn vị; Giám sát việc thực hiên qui chế dân chủ; Giám sát việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; Giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước; Giám sát việc khiếu tố khiếu nại cấp ở đơn vị.

     - Tiến hành kiểm tra khi hội nghị Cán bộ -Viên chức, Ban Chấp Hành Công đoàn quyết định, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu; hoặc khi phát hiện thấy những dấu hiệu vi phạm có liên quan đến thực hiện chính sách và tiền lương, tiền thưởng,… nếu có quá 1/2 số Ủy viên Ban thanh tra nhân dân đề nghị kiểm tra, thì Ban thanh tra nhân dân đề nghị với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường xem xét quyết định tổ chức kiểm tra. Khi kiểm tra xong phải báo cáo kết quả với Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường.

          Điều 4Ban thanh tra nhân dân có quyền hạn

     - Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vi phạm chính sách, pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức ở  nhà trường. Đối với những vi phạm có liên quan đến Ban Giám Hiệu, Ban thanh tra nhân dân  được quyền báo cáo với thanh tra Nhà nước, Công đoàn và cơ quan quản lý cấp trên;

     - Được yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhiệm vụ cần giám sát, kiểm tra cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết;

     - Được lập biên bản trong các vụ giám sát, kiểm tra;

     - Được cử đại diện dự các cuộc họp của nhà trường mà nội dung có liên quan đến hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ;

     - Được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động thanh  tra nhân dân.
 

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ CỦA CÁC ỦY VIÊN TRONG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

          Điều 5: Ban thanh tra nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban thanh tra:

     - Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

     - Uỷ viên 1: Giám sát việc thự hiện nội qui, qui chế, chế độ, chính sách.

     - Uỷ viên 2: Giám sát việc thực hiện thu chi quỹ phúc lợi, ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm trang thiết bị

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

         

          Điều 6: Ban thanh tra nhân dân họp định kỳ mỗi quí 1 lần để đánh giá hoạt động của quý trước và thống nhất kế hoạch hoạt động cho quí sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Ngoài ra khi cần thiết Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường.

          Điều 7: Các thông tin phản ánh, đóng góp ý kiến của Cán bộ - Viên chức có thể gặp trực tiếp các thành viên trong Ban thanh tra.

          Điều 8: Các biên bản và kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân phải được Ban Chấp Hành Công Đoàn đóng dấu mới có giá trị pháp lý và hiệu lực./.

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM HỌC 2015-2016

Trường mầm non Ninh Hưng

            - Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (BTTND.

        -  Căn cứ vào Thông tư 62/ TTLT ngày 22/5/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thanh tra Bộ giáo dục & đào tạo hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học;

       -  Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Ninh Hưng

       - Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động nhiệm kì 2015- 2017 của Ban thanh nhân dân trường mầm non Ninh Hưng

          Ban Thanh tra nhân dân trường mầm non Ninh Hưng đề ra kế hoạch hoạt động năm học 2015-2016 với những nội dung cụ thể sau:

            I. MỤC TIÊU

            - Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.

            - Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác để góp phần xây dựng trường học xuất sắc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

            - Phát hiện kịp thời những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường  ngày một đi lên.

            - Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC  trong nhà trường.

       - Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo

            II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

            * Chức năng giám sát:

         - Giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Việc thực hiện các nội quy, quy chế do trường, ngành đề ra của CBCC.

         - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2013- 2014 của đơn vị.

         - Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng tu sửa cơ sở vật chất trường học.

         - Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBCC.

         - Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.

         - Giám sát việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền bù vào lương, tiền tàu xe, tiền kiêm nhiệm cho tất cả cán bộ công chức.

         - Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của CBCC về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...

 - Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ  trong trường học.

-         Giám sát việc chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi trong năm học.

 - Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị mình.

            III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

       - Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

        - Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.

        - Khi tiến hành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra có phát hiện vi phạm, cán bộ thanh tra yêu cầu người vi phạm phải cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan để nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc.

        - Phối hợp với hiệu trưởng tham gia tự kiểm tra mà Hiệu trưởng yêu cầu để đảm bảo cho cuộc kiểm tra được khách quan.

        - Phối hợp với thanh tra Phòng giáo dục khi tiến hành thanh tra đơn vị mình và giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị với cá nhân, tổ chức của mình.

        - Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung,vấn đề đột xuất )

        - Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng, sai cho Ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít thì trưởng Ban đề nghị  với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        - Đồng chí: Đinh Thị Phương Lam - Trưởng Ban thanh tra nhân dân phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ảnh báo cáo và giám sát việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo.

        - Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Lý - Ủy viên, thư ký và giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, Nghị quyết HNCBCC của trường.

        - Đồng chí: Phạm Thục Uyên - Ủy viên giám sát việc thu chi mua sắm thiết bị tài sản trong nhà trường, giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBCC trong nhà trường.

        - Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

        - Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường  nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

            V. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

9/ 2015

- Giám sát việc thực hiện phân công chuyên môn

- Việc thực hiện nội quy, qui chế của CBCC trong đơn vị.

- Việc thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường học.

- Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB,GV,NV.

- Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động.

BTT

10/2015

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền tàu xe phép, chế độ nghỉ đau ốm, cho CBGV.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân do Công đoàn Ngành tổ chức (nếu có).

- Họp Ban thanh tra phân công nhiệm vụ sau khi HNCBCC bầu BTT nhiệm kỳ 2013-2015.

BTT

11/2015

- Giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị công chức đầu năm.

- Giám sát việc tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

BTT

12/2015

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thâm niên cho CBCC .

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

- Họp Ban thanh tra  cuối năm. Tham gia tự kiểm tra tài chính (nếu Hiệu trưởng ra quyết định)

BTT

01/2016

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

BTT

02/2016

- Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội qui, qui chế của nhà trường.  

BTT

03/2016

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu thi đua năm học của đội ngũ.

- Tham gia họp hội đồng thi đua .

- Họp Ban thanh tra nhân dân.

BTT

 

 

 

 

 

04/2016

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học

- Giám sát việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi học kỳ II.

- Giám sát việc đánh giá chất lượng trẻ cuối năm

BTT

05/2016

- Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Giám sát việc đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên Mầm non, đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, xếp loại giáo viên theo quyết định 06/BNV.

- Giám sát việc hoàn thành chương trình GDMN, hoàn thành các chỉ số theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.

- Giám sát nội dung kiểm kê tài sản trong nhà trường.

- Họp Ban thanh tra.

BTT


 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TTND

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

 

1

 

ĐINH THỊ PHƯƠNG LAM

 

Trưởng ban

1. Lập kế hoạch thanh tra quý, năm.

2. Viết báo cáo quý, năm.

3. Tham gia các hoạt động của cơ quan khi cần có Ban TTND.

4. Theo dõi hoạt động chuyên môn của nhà trường.

5. Theo dõi thu chi ngân sách của đơn vị.

6. Kiểm tra công việc, sổ sách của các thành viên trong Ban TTND.

 

2

 

NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ

 

Ủy viên

1. Thanh tra cơ sở vật chất :

- Cơ sở vật chất các phòng học, hành chính, công trình phụ.

- Thư viện.

- Thiết bị.

- Vệ sinh, cây xanh.

- Y tế học đường.

2. Hoàn thành sổ ghi chép thanh tra hàng tháng ( mỗi quý Trưởng ban kiểm tra sổ 1 lần ).

 

3

 

PHẠM THỤC UYÊN

 

Ủy viên

1. Theo dõi chỉ tiêu phát triển số lượng, chất lượng giáo dục hàng tháng.

2. Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.

3. Hoàn thành sổ ghi chép thanh tra hàng tháng ( mỗi quý Trưởng ban kiểm tra sổ 1 lần ).

 

          *LƯU Ý :

            -Mỗi cá nhân thực hiện phần việc của mình hàng tháng, ghi chép vào sổ theo tháng. Mỗi quý tiến hành họp Ban TTND một lần, trưởng ban kiểm tra sổ sách các thành viên.

            - Đối với việc thanh tra theo kế hoạch năm học thì cả Ban TTND cùng thực hiện, có lập biên bản khi thanh tra.

      

       TM.BCHCĐ                                                                       TRƯỞNG BAN

       CHỦ TỊCH                                   

 

 

 

 

 Nguyễn Tấn Nhật Phương                                                    Đinh Thị Phương Lam