Đoàn thể‎ > ‎Chi bộ Đảng‎ > ‎

Quy chế hoạt động chi bộ

                            

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO

NHIỆM KỲ  2015 - 2017

-   Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004
của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ
sở trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình của trường mẫu giáo, ngày 31 tháng 01 năm 2013 quyết nghị Quy chế hoạt động của Chi bộ (nhiệm kỳ 2012 – 2015) như sau:

Chương 1

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 1. Chức năng

Chi bộ trường mẫu giáo là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Điều 2. Nhiệm vụ

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong tuyển sinh,...

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị.

II. Lãnh đạo công tác tư tưởng

1. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

III. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

2. Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3. Đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

IV. Lãnh đạo các đoàn thể

1. Lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

V. Xây dựng tổ chức đảng

1. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3. Xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Bí thư  phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6. Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

 

 

 

Chương 2

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ,

BÍ THƯ  VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ

1. Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Mọi chủ trương, công tác lớn của đơn vị đều phải được Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.

2. Chi bộ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi bộ. Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ

- Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ xã Ninh Hưng về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Điều hành hoạt động hàng ngày của chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác: công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, an ninh, quốc phòng;

- Lập chương trình công tác hàng năm, hàng tháng và chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

- Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, chuẩn bị các vấn đề cần đề xuất để đưa ra hội nghị chi bộ xem xét quyết định; chuẩn bị nội dung và chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của chi bộ, thông qua chi bộ kết luận những vấn đề đã được thảo luận tại kỳ họp của chi bộ; bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đúng định kỳ, đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ chi bộ; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và các sự  kiện khác của Chi bộ.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chính quyền đơn vị, các tổ chức liên quan thông qua Quy chế làm việc cụ thể.

- Chịu trách nhiệm về những ý kiến và quyết định của mình trước chi bộ.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các công việc của chi bộ; đề xuất với chi bộ về kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công phụ trách; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do chi bộ và đoàn thể nơi mình là thành viên phân công.

- Nghiêm túc thực hiện nghị quyết của chi bộ và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; tích cực xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

- Có quyền yêu cầu bí thư chi bộ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình chung của chi bộ, đảng bộ hoặc các vấn đề cần thiết khác mà mình quan tâm tại các kỳ sinh hoạt chi bộ.

- Thực hiện nghiêm chế độ học tập, tích cực học hỏi nâng cao trình độ về mọi mặt (như: học các lớp bồi dưỡng được triệu tập, tự học, nghiên cứu tài liệu,…)

- Phục tùng sự phân công công tác của chi bộ, bí thư chi bộ; chủ động báo cáo kết quả công việc mình cho chi bộ; tìm biện pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương 3

QUAN HỆ CỦA CHI BỘ

VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Điều 6. Quan hệ giữa Chi bộ với đơn vị

1. Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa Chi bộ và Thủ trưởng đơn vị là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của cấp ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.

2. Chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được nhà trường giao. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên báo cáo với Chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp đến của đơn vị. Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.

3. Thủ trưởng đơn vị đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với mọi hoạt động của đơn vị.

4. Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị.

Điều 7. Quan hệ giữa Chi bộ với tổ chức đoàn thể

1. Chi bộ lãnh đạo trực tiếp và tạo mọi điều kiện để Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp.

2. Nắm vững và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong đơn vị đối với Đảng.

Điều 8. Quan hệ giữa Chi bộ với Đảng ủy cấp trên và chính quyền địa phương

Chi bộ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú, để phối hợp công tác và quản lý cán bộ, đảng viên.

Chương 4

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội nghị

1. Hàng tháng, căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy,  Bí thư chuẩn bị nội dung để sinh hoạt chi bộ, thông báo thời gian, địa điểm họp chi bộ; triển khai nội dung họp định kỳ hang tháng theo quy định.

2. Chế độ sinh hoạt của chi bộ được thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

3. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, Bí thư chuẩn bị nội dung sơ kết và tổng kết đánh giá sự chỉ đạo của cấp uỷ, kiểm điểm tập thể cá nhân, phân loại đảng viên, phân loại chi bộ, xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Đảng ủy.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chi bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua các hình thức: Hội nghị và thông báo bằng văn bản. Thông tin, báo cáo phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, trung thực, kịp thời và bảo mật.

2. Chi bộ thực hiện đúng chế độ báo cáo với Đảng ủy  theo yêu cầu.

Điều 11. Kiểm tra, giám sát

1. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, cấp ủy cấp trên; việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công.

2. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng: Coi trọng kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên theo quy định của Đảng và giữ mối lien hệ với chi ủy thôn nơi cư trú.

 

 

 

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được Chi bộ Trường mẫu giáo thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua.

2. Đồng chí Bí thư và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế và có ý kiến đóng góp, bổ sung, từng bước xây dựng lề lối, phong các làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

3. Trong quá trình thực hiện, chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Chi bộ Trường mẫu giáo thông qua tại cuộc họp ngày 31 tháng 01 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.