DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 STT HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
 1

 NGUYỄN TẤN NHẬT PHƯƠNG

CHỦ TỊCH CĐCS 
 2

 PHẠM THỤC UYÊN

 TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
 3

 ĐINH THỊ PHƯƠNG LAM

 PHỤ TRÁCH UBKT

Comments